leifsjoqvist

2012-12-31
13:02:40

Gott Nytt År

2012-12-31
00:41:00

Försök till förståelse av den nya rasismen
Den nya rasismen har stora likheter i sin retorik med hur
extremvänstern uttryckte sig på 70-talet. Många pratar om
att man är i försvarskrig och att terror och väpnade aktion-
er nu står för dörren. Väpnad kamp som en nödvändighet.
Vänstern talade ju om revolution som något oundvikligt och
därför i skarpt läge skulle man vara tvungen att ta till vapen.
Vänstern grundade sig på en grundideologi som emanerade
ur Marx och Engels men sedan fanns varianter som kunde
rymma Lenin,Stalin,Mao,Hodja,Ho Chi-Mihn, Pol Pot eller
Kim Il Sung. Gemensamt var att det finns en historisk deter-
minism, att utvecklingen mot det klasslösa samhället är ound-
vikligt. Därför var och är det en skyldighet att ta till vapen för
att genomföra den mekaniskt historiska rätten.
En del av rasismen har ju nazismen som sin grund men det
är ännu få. De allra flesta är arga rasister som uttrycker hat
och gör det oförblommerat utan annan ideologi än hat mot
invandraren.
Realisten brukar hänga ut pedofiler vilka alltid är etniska sven-
skar medans de andra nöjer sig med att hänga ut invandrare.
Realisten och Nationell är öppet antisemtiska och till den kate-
gorin kan också Exponerat räknas medans Avpixlat hatar arab-
er mer och stödjer Israel.
Det är dock näst intill omöjligt att hitta en grund som de står på.
SDare och liknande är ju ideologilösa och hämtar näring där de
kan hitta något. Det enda som håller samman är hatet mot invand-
rare och Islam.
Jag tänker att om de upprörs över kostnaderna för invandringen
varför ser de då inte den ojämlika fördelningen svenskar emellan?
Risken är ju överhängande att ett nazistisk tänkande tar över som
drar alla improduktiva ner i köttkvarnen. Om problemet är att blatt-
ar kostar pengar vad då med sjuka, gamla, handikappade,psykiskt
störda och missbrukare? Om det bara gäller svenskhet så undrar
jag om en  gammal arbetskraftsinvandrare får 60-talet är svensk
eller en ungrare från den stora flykten -56?
Konspirationstänkandet om sjuklövern och gammelmedia skulle ju
kunna ha bäring om det fanns ett klasstänk men det gör det inte.
Vad är drivkraften enligt rasisterna att tillåta "massinvandringen"?
Vad är vinsten för gammelmedia att hålla alla kriminella blattar om
ryggen?I synnerhet som gammelmedia gärna har drev mot männ-
iskor med makt.
Om jag skall se något positivt skulle det vara att de flesta av alla des-
sa rasister är förbannade men riktar sig mot fel mål. Men hur kan man
missa målet? Men den överföring av rikedom och makt som genom-
förts under de senaste 25 åren måste man ju vara blind för att inte hit-
ta klasskampsperspektivet och blindhet och tondövhet är väl det som
tydligast utmärker vår tids rasism och vår tids rasister.
 
 
 

2012-12-30
16:43:41

En stor del av mitt språk
När jag ser listan inser jag att jag mer eller mindre använder ett
pidginspråk.

2012-12-30
01:43:12

Rasismen 2
I Medierna pratar Lena Sundström klok om affären med
de borttagna Disneyfigurerna. Det var ju så att man tog
bort tre stereotyper i Disneys gamla produktioner. Det
var den svarta dockan, det var den judiska dockan och
det var blondindockan.
I rapporteringen i svenska media pratades det bara om
att den svarta dockan hade tagits bort.
Varför?
Det är också uppenbart att rasistpropagandan i Sverige
har genomslag. Dels att man lyckades få bort den blonda
dockan helt ur debatten och dels att det var Disney som var
PK inte SvT.

2012-12-30
01:35:30

Rasismen
Det finns en del intressanta frågor när det gäller
rasismen. I ett historiskt perspektiv har ju rasis-
men i detta land drivits av över- och medelklass.
Samma sak med antisemitismen. Tiden runt and-
ra världskriget var antisemitismen utbredd och den
var ju driven av tyskvänlig över- och medelklass.
Idag är det mera tveksamt.
Den rasism som organiseras är till stor del gammal-
svensk lägre medel- och arbetarklass. Det finns i prin-
cip inga intellektuella som driver rasistiska frågor.
Vår nationella över- och medelklass har ju blivit mer
global och ser framgång mer i företag och instutition-
er som agerar världen över. Då blir rasism inte något
positivt för karriären. Undantag är ju där man bor. I vå-
ra över- och medelklassgetton vill man inte ha blattar,
men det är mer en klassfråga, rika blattar brukar inte
ha problem att integreras.
Jag tror det är därför vår tids rasism är svår att bekämpa.
Den har ett lågperspektiv och det är svårt att slå mot arb-
etslösa eller alienerade gammalsvenskar.
Nu har vi börjat att allmänt diskutera invandringen som ett
problem. Kloaken är inte öppen men den trycker på.En all-
män uppfattning är att brott begås av blattar och den etab-
eras i rask takt. Islam får klä skott på ett helt annat sätt än
kristendom och judendom. Tokislamister görs allmänna på
ett helt annat sätt än tokkristna eller tokjudar.
Överheten har ändå en viss agenda. Det släpps på blatte-
kritiken men ännu håller man emot det andra kloakutsläpp-
et som handlar om antisemitism. I kommentatorsfälten kan
man ju läsa att blattar och judar ofta får klä skott tillsammans,
men det är en omöjlighet att lyfta en debatt någonstans om
att judar styr kapitalet eller banker, eller om Sion Vises proto-
koll eller om att förintelsen inte var så utbredd alternativt inte
existerade.
Jag kan ju tycka att det är lika viktigt att stå emot den rasistiska
argumentering som säger att bostadsbristen, arbetslösheten,den
försämrade skolan, gettoiseringen, kriminalitet beror på blattarnas
ökande andel i det svenska samhället som att stå emot den anti-
semitiska smörjan.
 
 

2012-12-30
00:41:00

Sådan är kapitalismen
En gammal man söker hem för att han inte längre
orkar vara själv. Han får broschyrer från 80 före-
tag. Hans dotter är facklig i Kommunal och kollar
upp företagen och det visar sig att hälften av före-
tagen inte tecknat kollektivavtal. De anställde är o-
utbildade och arbetar för löjlig lön och utan ob- er-
sättning eller andra ersättningar.
Det är det nya Sverige. Ibland kan man luras att tro
att det bara är tillfälligheter att vi fått massarbetslös-
het och att självklara rättigheter som arbetarrörelsen
kämpat till sig under mer än hundra år försvinner.Det
är det inte. Det är kapitalismens grund att ha en kad-
er med arbetslösa för att hålla löner ner och att arbet-
are inte skall organisera sig och ställa kollektiva krav.
Drivkraften för kapitalismen är vinst eller profit. När
produktivkrafterna utvecklats är det bara lägre löner
som kan säkerställa profiten. I modern tid har vi fått
en pervers profittjakt. De som har pengar skall få än-
nu mer genom att staten skjuter till medel för städning
och reparationer. Vidare skjuter staten till medel så att
massor av lycksökare skall ta hand om skola, vård och
omsorg. Privata aktörer inom dessa områden gör att vi
får sämre betald personal med sämre utbildning och in-
te sällan en konstant underbemanning.
Det är en gåta att kvinnokampen inte inriktas mer på klass-
frågor. Huvuddelen av de som arbetar inom Kommunal är
ju kvinnor och att förbättra för deras medlemmar skulle ju
vara en verklig kamp för jämlikhet. Tyvärr tenderar kvinno-
kampen mer till att vara en könskamp för medel- och över-
klasskvinnors rättigheter.

2012-12-28
12:38:01

Tomrum
Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd
och föraktad. Man vill ingiva människorna
något slags känsla. Själen ryser för tomrum-
met och vill ha kontakt till varje pris som helst.
 
Doktor Glas- Hjalmar Söderberg

2012-12-28
12:26:22

vad är ett problem?
Jag hade missat Arnstads utmärkta artikel om SD
och Fascism. Läste den nu. Läs!
Då och då hörs röster om att ‘våga ta debatten’, vilket innebär att köpa SD:s problemformulering. Detta är en livsfarlig väg. Att Tyskland accepterade Hitlers tanke om ‘judefrågan’ innebar inget bakslag för hans parti, tvärtom. Att ”judarna” diskuterades som samhällsproblem i stället för vad de egentligen var – en samhällsresurs – satte kursen mot katastrofen”.

2012-12-28
10:54:29

Ett bortglömt mästerverk

2012-12-27
00:50:54

Läs Arbetaren
USA:s president Barak Obama.

2012-12-26
22:51:36

Tiden går-bara jag består
 
Sommarbild på mina barn. 20 år sedan. Herregud vad tiden går..........

2012-12-26
19:55:00

Var tog det fria ordet och debatten vägen?
Rasisterna hävdar att det finns konsensus i gammelmedia
och att de inte får föra ut sina åsikter. Om man följer rasist-
ernas sejter så kan man ju undra vad det är de vill föra fram.
Artikel efter artikel handlar ju bara om att via enskilda hän-
delser göra kollektiv skyldiga. Om fyra unga med somaliskt
ursprung gör en olaglig handling skall inte bara alla somal-
ier göras skyldiga utan alla invandrare. Vad är det för debatt?
Om man med belägg kunde skriva om i vad invandringen gör
skada och mot vad i ett större sammanhang och också vara
beredda på att få mothugg skulle jag efterlysa en sådan de-
batt.
Idag finns inte den debatten. Rasistsejter  ger igen med
samma mynt. För en vecka sedan var det en redaktör för Ex-
ponerat som visade sig vara dömd pedofil. Genast svarade
man med att Aftonbladet hade två medarbetare som dömd-
es för innehav av barnporrbilder.
Propagandan från rasisterna bär Goebellsk prägel. I lönndom blir det värre.
 
På nationell.nu hänger man ut Jaques Wallner ung då som
dräpte en jämnårig. Detta skall han nu 30 år senare stå till
svars för. Wallner jobbar som redaktör för DN.
GP svarar idag med att en medlem av Tryckfrihetssällskapet
(in islamofobisk sejt)misshandlat två kvinnor med slöja.
Det handlar om vem som kan komma på de smaskigaste de-
taljerna.
Ju mer vi lägger locket på ju mer och fler kommer att känna
att de inte får komma till tals och konspirationsideer kan flö-
da. På detta sätt florerar subgrupper som rasister, islamister
och yttervänster.
Det finns en stor majoritet för att vi skall ha ett humanistiskt
samhälle. Denna majoritet skulle inte försvinna för att man
lät fåntrattar skriva massa smörja om invandrares genetiska
koder eller usla kulturer.
Ut med skiten. Låt den inte skapa sig subgrupper som på
sikt kan bli farliga.
När SvT släppte fram yttervänstern för en halvtimma i sänd-
ning inför valet så ökade ju inte tillströmningen till denna vän-
ster.
Debatter skapar inga massrörelser. Bara organisation och ar-
bete gör det.
Nynazister har ju en teori om varför inte denna öppna debatt
kommer till stånd. De anser att judarna styr svensk media och
därför måste locket vara på för om en öppen debatt kom till
stånd skulle man tvingas att diskutera sionismen som en över-
ideologi och även förintelsens verklighet skulle komma under
lupp.
Jag kan inte se annat än att det skulle vara bättre att släppa
upp detta till ytan än att försöka att bara lägga locket på. Ris-
ken är överhängande att det annars kokar över och då blir det
bara värre.
Jag räds mer en total konsensus där allt utanför den liberala ram-
en anses skadligt och skall bekämpas med tystnad eller repression.
Voltaire skrev ju att alla skall tillåtas tala även de obehagliga.
Lao Tsu skrev:När alla är överens om att det goda är gott, då tog
                        det onda gestalt.
 
Detta är ju överkurs även för en Goebells.

2012-12-26
12:38:00

När verkligheten överträffar dikten
 
Orwell skrev 1984 1948 och romanen är en dystopi om
en nära framtid. Orwell skrämdes lika av den västliga im-
perialismen som av den sovjetiska kommunismen.
Idag kan man undra över om inte de tre parollerna slagit
igenom. USAs krig mot terrorismen är ju krig är fred. Med
en restauration av klasssamhället ligger inte paroll numm-
er två långt borta och okunskap är ju högsta mode i utbu-
det via alla medier.
 
Dalos skriver en fortsättning på Orwells 1984 och hans tankar är
väl värda att begrunda.

2012-12-26
12:32:42

Nyord
Årets bästa nyord är:
1. Hemigrera – flytta till en plats där man tidigare bott
2. Versalrasa – att skriva arga texter i versaler
3. Orkidébarn – person som reagerar starkare än andra
4. Mysgå – gå mysig promenad med den man tycker om
5. Vamsa – vård av mig själv
I den miljö jag arbetar är ordet hotivation en innovation som
jag finner bruklig. Det innebär att jag hotar att slå sönder knä-
skålarna på den spelare som inte vill,orkar eller kan prestera.
Höra i örat som komplement till se i syne ökar ju valfriheten.
 
F ö av de ord som är på väg ut saknar jag attitydinkontinens
mest av alla.
 
Fedtafgift, løftebrud och vejvrede var de tre danska ord som ansågs
vara de mest uppmärksammade nyorden.
 
I USA var det gif.
 
I England omnishambles
 
I Norge nave och naving(nave är att ta ett friår)
Personlig favorit är glaneko (en som stannar bilen vid olycka för att glo).

2012-12-26
12:17:31

saknade ord
När Palme blev socialdemokrat var det många som omnämnde
honom som renegat. Det var ett av många användbara skälls-
ord som fanns inom vänster. Det fanns fler. Revisionist var ju
ett och det var man om man avvek från det rätta läran vilken
oftast var marxismen-leninismen-maoismen-stalinismen, man
kunde lämna en eller bägge av de sista ismerna men inte de
två första och fortfarande kalla någon revisionist.
Kolloboratör var ett annat och det användes till att beskriva dem
som hoppade av till eller samarbetade med SAP eller VPK.
Femtekolonnare brukades ju oftast av de sanna revolutioärerna
(se de fyra ismerna ovan)för att beskriva trotskister eller anarkis-
ter.

2012-12-26
00:49:00

Palme-igen
Jag läste Kjell Östbergs bok om Palme för ett tag sedan
och därför var det med nyfikenhet jag satte mig för att se
dokumentären som gick ikväll. Den handlar om tiden fram
till att Palme väljs till partiordföranden 1969.
Det är ju i mycket ett hovportätt. Denna film kommer defini-
tivt inte att ställas inför rätta.
Det jag fann intressant är att när Palme lämnar privat över-
klassskola och hamnar i USA med elever från lägre klasser
och några som varit med i Andra Världskriget så ändras hans
medvetande. Det förstärks när han på egen hand reser i tre
månader och ser sig om i USA. Han ser baksidan av den sto-
ra framgångsmyten.
Han reser också i Östeuropa och lär sig att stalinismens star-
ka sida inte var öppenhet eller öppen debatt.
Han formades till en mittenman. Han formades till en riktig re-
formist.
Varat bestämmer tänkandet, skrev Marx.
 Idag finns en vurm för gammaldags refomism.Det var bättre förr.
Man glömmer lätt avigsidorna. Det fanns då en stark kommunist-
isk opposition och Sovjet fanns som ett skynke vilket gjorde att
alla västs länder var tvungna att hantera sina arbetarklasser med
varsamhet. Så också Sverige.
I serien Upp till kamp skildras en refomism som börjat att stelna
och som avgränsar sig från kultur som inte är strömlinjeformad.
Det var en tid när även den egna kulturen som fömedlades i Fol-
ket i Bild och inte minst den folkbildning som genomfördes när facket
hade bokombud och såldes 100000-tals böcker till den svenska ar-
betraklassen glömdes av.
Det socialdemokratiska Sverige stelnade. landet i sin helhet hade ju
under hela 1900-talet haft svårt med de som redan var i utanförskap.
De sjukas och icke normalt fungerandes instutitioner är ju en skam-
fläck i vårat land och inte minst då socialdemokratins som styrde i
princip i 44 år.
Men Palmes retorik var och är gripande. Han var skicklig på att sälja
sitt parti.
Dock tror jag inte en sekund att en återgång till reformismen är den
rätta vägen. Vi lär oss på vägen. Vi tra till oss till som utvecklar och
gör samhället till ett bättre. Idag har vi inga bra teoretiska modeller
att ugå ifrån, inga massor som vill förverkliga dessa ideer.
Det tar tid. Inget ger garanti att inte vi kommer att fascistiska eller an-
dra auktoritära styrelser loklat som globalt under en tid. Sannolikheten
är stor att  så sker. USA kan bara styra med vapen och Kina utmanar.
Det kan bli någon form av krig. Utan rörelse kommer massan att börja
röra sig även i vårt land. De som känner sig förbidessa eller förtryckta
kan komma att samlas i något rasistisk-fascistiskt, alltså något som
idag representeras av Sverigedemokraterna.
Om utvecklingen skulle gå så illa blir självklart ett samlande under en
Palmereformism att föredra, som en folkfront.
 

2012-12-25
13:37:00

Juldagstradition
Juldagen ägnar jag sedan flera år tillbaka åt att cykla.
Det är en slags förlåt till kroppen för julaftonens excess-
er. Kryddat brännvin och god konjak sätter sina spår om
inte annat på mätstickan till blodsockret.
Det andra är att jag då sätter in världens bästa skiva någ-
onsin och låter den rulla. Skivan är en liveinspelning från
1971, bandet är Emerson,Lake and Palmer och skivan är
Pictures at an exhibition.
Skivan är en tolkning av Mussorgskys pianosvit med samma
namn.
Jag köpte den 1972 i samband med att E,L&P gav ut deras
fjärde LP Trilogy.
Pictures at an exhibition har hängt med sedan dess och det
är nog bara Thick as a brick av Jethro Tull och Genesis både
plattor Selling England by yhe pound och The lamb lies down
on Broadway som spelats lika ofta.
40 år alltså.
Det är inte bara musik utan också ett batteri av minnen som
involverats. Varje lyssning ger åter bilder åt minnen långt till-
baka.
Jag rullar genom snömodden med min nya vintercykel Apollo
utrustad med vinterdäck. Det är som en pansarvagn som tar
sig igenom allt.
 
Det finns två utgåvor av omslaget. En med motiv och en med tomma
tavlor.

2012-12-24
10:19:11

God Jul
God Jul till er alla!

2012-12-23
18:29:42

När fan läser Ivar Lo-Johansson
Exponerat.info är en av alla dessa rasistiska och smått schizofrena
sejter. De har ett citat av Mark Twain på sin startsida och om den go-
de Twain visste det skulle ha ju spy tarmarna ur sig. Twain var en re-
bell och en folkets man. Han var väldigt långt från den rasistiska insk-
ränkthet som Exponerat  represenaterar.
I en krönika på denna famösa sajt går en krönikör till storms mot Joh-
annes Anyuru fått Ivar- Los stipendium. Krönikören menar att Ivar Lo
var en arbetarförfattare och då inget skulle ha något gemensamt med
Anyuru.
 
Det är ju tvärsom. jag tillhör de som läst i princip allt som Ivar-Lo skrev.
Min hyllor och källare rymmer över hundra titlar av vår tids störste för-
fattare. Om det var något som drev Ivar Lo var det klassperspektivet.
Han stod upp för statare och drev en kampanj för dessa vår tids livegna
och hans kamp skapade befrielse. Svenskar förtryckte svenskar.
Alla som stod under förtryck i detta land hade en skrivare i Ivar Lo. Han
stod upp för tattare och romer och han tog strid för kvinnan. Idag hade
definitivt varit på barriärerna mot Sverigedemokrater och likasinnad smör-
ja. Tiden runt Andra Världskriget var han antinazist och antifascist.
Han hade glatt lämnat priset till Anyuru.
För den som tvekar om vad Ivar Lo stod för kan man välja vilken volym
som helst och genast se att han var av folket och skrev för folket.
 
 
 

2012-12-23
18:10:22

God Jul
Jag önskar alla goda och välmenande människor en riktigt god jul. Ja, alla andra också för den delen. Till alla rasister och alla de "jag-är-inte-rasist-men hoppas jag att ni läser en bok. Ett tips är en som jag läste 1965 vilken hade ett intro som löd:mor är rar, far ror och sedan blir det bara mer och mer spännande.

2012-12-23
04:11:05

Överklassen
I Aftonbladet intervjuas Jan Guillou om överklassen och deras liv.
I veckan visades serien Sandhamnsmorden på TV4 och det var
som om seiren lyssnat till Guillous programförklaring för överklass.
Guillou säger att överklassen ägnar sig åt segling och jakt. Det är
närmast exakt vad hela serien handlar om.
Jag kan undra över om alla dessa deckarkvinnor är födda ur sam-
ma sköte. Det är så banala och eskapistiska historier från små pitt-
oreska svenska över- och högre medelklassområden som alltid är
grunden i historierna. Det är lite otrohet och män och kvinnor som
inte får det att stämma rikrigt. Lite mord och så blir det bra på slut-
et. Det är så mycket pusseldeckarepigoneri att jag storknar.
Då mår jag bättre att läsa Lehane,Pelecanos eller Ellroy.
 

2012-12-23
03:57:00

Arbete
En kväll med många reklamavbrott framför TVn får mig
att fundera på hur vi skall uppfatta vår tillvaro. Det huv-
udsakliga budskapet i reklamen denna kväll var att man
blir lycklig om man har mycket pengar. Mycket pengar
får man genom en massa typer av spel eller att man lån-
ar pengar och sedan genomför sin stora dröm.
Min barndoms Lyckoslanten med Spara och slösa finns
inte kvar i det kollektiva medvetandet. Nu handlar det om
att konsumera och ge fan i att tänka.
Vår civilisations grundbult fördröjd behovstillfredsställelse
har också sopats under mattan. Nu skall vi inte längre arb-
eta för att nå ett mål utan tippa, spela och låna.
Det är slående hur illa detta rimmar med serien Svärdet och
spiran som jag tittade på denna kväll. Det handlar om en by som
under 50 år bygger en katedral i England. Omedvetet finns här
ett klassperspektiv därför att överheten gör inget annat än intri-
gerar, super, krigar, mördar, fängslar och förtrycker medans bön-
der och underklass brukar jorden, brukar djur och arbetar kons-
tant för att få bröd på borden och hus att bo i.
Albert Amelins bilder inte högsta mode idag
 

2012-12-23
03:42:00

jag baxnar
Nationell.nu är en sajt där rasister slåss med nazister om
utrymmet. Enligt dem själva har de under en dag 120000
besökare. Det är ju inte kattskit gällande opnion.
Alla som kommenterar uppmanar till rasvåld och rastrakas-
serier och alla dessa hyllare av nordiska och ariska ideal
gör det anonymt. Jag kan tycka att det är ynkligt att man
inte ens vågar skriva ut sitt namn när man vill förklara sto-
ra folkgrupper krig.
Jag har arbetat 30 år av mitt liv med psykiskt sjuka alterna-
tivt störda människor men aldrig jag har stött på ett sådant
kollektiv av paranoja som på  Nationell.nu.
Idag handlade det om en gruppvåldtäkt av en sex-årig flicka
i Härnösand. Sju jämnåriga kamrater var gärningsmännen.
Jag ställer mig högst tveksam till att man sexuellt kan våldta
någon som sexåring. De har förgripit sig på henne och miss-
handlat men våldtäkt låter felplacerat.
I vilket fall i rasseleden är dessa gossar invandrare och det kan
man förstå genom att media inte skrivit att gossarna var svens-
ka. För om det som kallas PK-media inte skriver att det är en
svensk gärningsman så är det per definition en blatte eller flera.
Någon skriver att araber och negrer blir könsmogna tidigare som
en slags förklaring. Någon annan förklarar att av alla barn som
går på förskola i detta land så är 90% blattebarn. En annan sak-
nar Adolf. Ytterligare föreslås kastrering och utvisning av deras
familjer. En mycket historisk kunnig person säger att gruppvåld-
täkt inte fanns i Sverige innan blattarna kom. Så fortsätter det i
kommentar efter kommentar. Det spelar egentligen ingen roll
vilken artikel som skrivs kommentarerna är alltid desamma.På
senare tid har antisemtismen ökat. Många ropar efter Adolf och
att judar är dumma i huvudet.

2012-12-21
11:13:00

Det svenska folkhemmet
Igår visades en dokumentär av Rebecka Rasmusson.
Den hette Kvinnan i skogen och handlade om Edith i
Sjöskogen.
Edith var stum och döv sedan födseln. Hon levde ensam
i ett torp inne i skogen. R Rassmusson försöker att bena
upp hur Edith levt och i det lilla kommer en stor otäck var-
böld upp. Det svenska folkhemmets baksida.
1953 blir Edith gravid. Hon föder barnet som 6 månader
senare blir bortadopterat. Rasmusson letar för att hitta en
orsak.
En är att både Ediths mamma och mormor var prostituer-
ade. Ediths mamma var så bitter att hon försökte att spa-
ka och slå mot Ediths mage för att framkalla en abort.Hon
om någon visste vilket liv som väntar en utpekad kvinna
med ett barn i ett litet samhälle i Sverige.
Några år efter födseln och adoptionen tvångssterileras
Edith. Det skrivs att hon är döv,stum och imbecill.
Det riktigt otäcka i historien är när en väninna med små ord
berättar hur män från bygden hela tiden söker sig till det lillla
torpet för att få sin ett nyp. Äckliga svenska gifta män som in-
te kan hålla koll på sig. När Edith tar kontakt med en kvinna
som är gift med ett av dessa svin fär det till konsekvens att
alla kvinnor vänder sig gemensamt mot Edith. Så ser det ock-
så ut bland kvinnor i det svenska folkhemmet. Förtryckande
strukturer tar död på både kvinna och man och både kvinna
och man är både bödel och offer.
Det är denna tid som våra svenska rasister drömmer om.
Först skall de slå ihjäl alternativ tvångsutvisa alla utan etnisk
svensk bakgrund och sedan skall de restaurera det svenska
folkhemmet med tvångssteriliseringar, kastreringar, lobotomi
och allmän inskränkthet.
Jag minns min barndom från lilla Älvsjöhyttan i Värmland. Där
fanns en kvinna som alla bakom hennes rygg kallade för sköva.
Jag visste inte vad det betydde men som 11-åring var jag tvung-
at att ropa det efter henne. Det blev stor skandal. Sköva betydde
hora. Jag fick gå till henne och be om ursäkt. Hon grät och jag
mådde inte bra. Hon bjöd på kaffe och vi pratade. Om jag inte
minns helt fel fanns en man i köket. Vad jag minns är att hon
var en mycket varm människa och att vi blev vänner och den
tid hon hade kvar så hälsade jag på hos henne och fick bullar
och vi pratade. Sköva fick det lättare efter den händelsen. Ing-
en ville ju stå där med skammen att ha sagt något sådant.
Men i huvudsak varje liten ort och by i landet hade en eller flera
skövas som man hånade eller exkommunicerad.
 
 
 

2012-12-20
23:30:00

Rasisterna löper amok
På sidorna realisten , Nationell.nu  och Avpixlat går nu
kommentatorsfälten fullständigt amok. Det pratas om be-
väpning och raskrig, man hyllar Breivik och saknar laser-
mannen och i fält efter fält skrivs rasistiska floskler.
rasisterna har nog inte blivit fler efter upploppen i Göte-
borg men de vädrar blod och då skall de på jakt och som
alltid anonymt.
Det är symptomatiskt för idioter som skriver på rasistiska
sidor eller idioter som skall kasta sten på polis att de inte
gör det öppet utan under anonymitet.
Dock tror jag att gemene svensk irritirerar sig på oorgani-
serade upplopp av det slag som var i Göteborg, minns den
stora ilskan efter kravallerna 2001.
 
 

2012-12-20
11:35:23

Upplopp
Upploppet i Göteborg visar vad som sker när ett samhälle
inte är en angelägenhet för alla.Många var de som upprör-
des över bilderna och kommentarerna på instagram men
lika många var de som var upprörda över att man avslöj-
ade de anonyma som skrev skiten. En tjej intervjuas i radio
och säger att hon lämnat uppgifter till instagramkontot och
lämnat ut en klasskamrat och hennes ilska kommer sig av
att hon blivit avslöjad.
Den pojke och flicka som stod bakom kontot fick besök av
en kriminell släkt beväpnad med knivar och pistol.
På facebook kan man läsa att målet med att åka till stan
är att jävlas med polisen.
En feminist talar ut i P1 och hon glädjs över reaktionen.Då
borde hon veta att huvuddelen av dem som är med i pöbeln
är allt annat än feminister. I många fall har de rakt motsatt
uppfattning.
En liten grupp försöker under tisdagen att tända på en svensk
flagga. Man kan ju fråga sig vad instagramkontot har med en
svensk flagga att göra.
De röster som hörs säger att de tycket det är roligt att det hän-
der något. Här finns en uråldrig förklaring till när unga ger sig
ut i kollektiva uppdrag.En oadresserad protest mot ett sam-
hälle de inte känner sig delaktiga i.
Internet är här inte källan till det onda. Det är få som kan stå
emot att ta emot skvaller. Det är få som kan stå emot när man
vet att man kan få reda på skit om medmänniskor. Vi gillar att
se andra människor kränkas och känna ett lugn över att det in-
te är vi själva.
Unga tjejer som klär av sig på Internet och lägger ut bilderna gör
ju detta för att de tror att så skall det vara. Mången framgångsrik
kvinna har ju gjort detsamma. De unga tjejerna tror att det är så
man når de killar de vill ha och att de skall få den bekräftelse de
i grunden strävar efter.
Oorganiserade protester av det slag som upploppen i Göteborg
tjänar inga goda syften. Vinnarna är alla rasister som på sina sej-
ter kan visa upp massa med invandrarbarn som kastar sten och
bränner flaggor.
Men det är vad vi får när vi inte har  en organiserad underklass.
Detta är konsekvensen av det borgerliga kriget mot våra folkrör-
elser.
Marx skrev om det oorganiserade trasproletariatet och såg i dem
ett kollektiv som oftast tjänade reaktionen dels i rent oförstånd och
dels mot betalning.
Jag minns en grupp våldtäkt här i Backa för sex år sedan. En grupp
unga pojkar gav sig på en tjej. Några dagar senare kommer ett gäng
till skolan där en av killarna går. De tar av hans kläder och pissar på
dem. Jag trodde till en början att det var straff för våldtäkten men så
var det inte. Det var ett straff för att pojken pratat med polisen. Han ha-
de tjallat. Det var värre än att delta i en gruppvåldtäkt.
Så allt är inte guld som glimmar allt är inte radikalt som reaktionen an-
griper.

2012-12-19
11:51:21

rasismens verkliga ansikte
Från Avpixlat:
To irakere voldtok en 14 år gammel jente i Trondheim, hun tok deretter livet sitt. Media skrev i alle aviser at TO NORDMENN hadde voldtatt henne.
Velkommen til Eurabia. Breivik var inne på noe..

2012-12-19
10:03:13

De verkligt viktiga frågorna
De som anser att Black nogger är rasism. De som går igång på
pepparkakor. De som upprörs över att Disney tar bort rasistiska
stereotyper. De som anser att de inte får sjunga nationalsången
eller fira julafton eller för den delen midsommarafton. De som
upprörs över att en badhus i Malmö avsätter tid för invandrar-
kvinnor. De som anser att Tintin är rasism eller som upprörs
över en svart tecknad figur i barnfilm.
Ja, till alla er strutsar i verkligheten önskar jag en God Jul med
lite choklad:

2012-12-19
00:07:06

Bara i SvT
Public service är närmast en aorta för samhällskroppen.
När allt tenderar att bli underhållning och allt allvarligt
förbehålls eliten kan SvT ofta sända program som gör
världen begriplig.
Ikväll sändes Staffan Julens dokumentär Mitt mörka hjärta.
Den handlar om fyra män som slagits på olika sidor i Ang-
ola.
En sydafrikan som var med i de sydafrikanska statliga terr-
orstyrkor som ständigt gjorde raider in i Angola.
En man som stred med MPLA.
En man som stred med Unita.
En man som stred med FNLA:
I korthet vann Angola sin frihet 1975 och det var en konsekvens
av revolutionen i Portugal 1974 vilken gjorde att Portugal lämn-
ade sina kolonier i Afrika.
Ett inbördekrig bröt ut där det socialistiska MPLA stöddes av Sov-
jet och Kuba, där Unita och FNLA stöddes av USA,Sydafrika,Zaire
(nuvarande DR Kongo)och Kina.
Ganska snart försvann FNLA men Unita fortsatte fram till att Jonas
Savimbi, deras ledare, dödades 2002. I valet 2008 fick MPLA 81%
av rösterna.
De fyra män företar en resa i Angola och pratar om sina roller i krig-
ets Angola. De tre svarta männen delar ungefär samma historia trots
att de deltog på olika sidor. De tvångsrekryterades och stred utan att
egentligen veta varför. Marius, sydafrikanen, är den som vet varför
han stred och som sona sina gärningar.
De pratar om kriget. De pratar om att överheten aldrig skickade några
till fronterna utan att alla som stred var fattiga. De försonas. De har inga
hårda ord till varandra. De ser sig som spelbrickor.
 
Angola är en av världens mest råvarurika länder. OLja, diamanter, kol
och fiske gör att pengar aldrig var ett problem när det gällde att finans-
iera striderna. Med bägge supermakterna och Kina med Sydafrika som
fjärde part strömmade kulorna in.
 
Mannen som strider under en stor del av sitt liv i MPLA stöller den retor-
iska frågan: Varför stred vi? Han har inga problem med att förlåta. Det
som har hänt har hänt men han vill ha ett svar om varför.
 
 
 

2012-12-18
20:11:30

Smärta igen
Det pratas om negativa och positiva friheter.
De första handlar om frihet från saker och ting.
Det andra handlar om frihet till saker och ting.
 
Om jag ställdes inför valet att alltid leva med tandvärk
och akut diskbråck för att få demokrati och välstånd
mot att leva utan värk i diktatur hade jag valt det sen-
are. För ett liv i konstant värk går inte att leva värdigt.
Ett liv i diktatur är inte heller värdigt men kan levas ut-
an smärta.
I serien V låtsas man ställa denna fråga men slarvar
bort den. En av huvudpersonerna blir diagnosticerad
med aneurysm. Ödlorna från rymden botar honom och
han är självklart tacksam. De har ju räddat hans liv.Se-
dan slarvas denna fråga bort då det visar sig att ödlorna
också skapat aneurysmen.

2012-12-18
19:58:00

Smärta
Jag kollade igår kväll  på The seventh cross av Fred
Zinneman med Spencer Tracy i huvudrollen som Heisler.
Filmen bygger på Anna Seghers bok med samma namn.
Det är också en alldeles fantastisk roman. Det handlar om
att sju fångar rymmer från ett koncentrationsläger 1936(de
första lägren skapades 1933 alldeles efter nazisternas makt-
övertagande och Wolgang Langhoff  har skrivit om dessa).
Kommendanten för lägret sätter upp sju kors. Ett för varje
rymling. En efter en skall de korsfästas.
I boken finns sekvenser som beskriver tortyr. En handlar om
hur en ung stark man ganska snabbt bryts ner och knäcks.En
annan om hur man inte lyckas knäcka en fånge under tortyr.
Förklaringen är att han redan gett upp. Livet har ingen betyd-
else.En knäckt man kan inte knäckas igen.
Igår fick jag ett anfall av riktigt vidrigt diskbråck. Det gjorde så
ont att jag inte kunde röra mig, men inte ens stillheten tog bort
smärtan. Till slut svartnade det och jag vet inte hur länge jag
var borta. Några minuter kan jag tippa. I detta tillstånd kan jag
säga att om någon erbjudit bot hade jag serverat all information
jag någonsin hade kunnat ha. Intensiv smärta har jag svårt att
förlika mig med. När jag låg på golvet i ett halvt medvetslöst till-
stånd kom jag att tänka på den torterade mannen i boken och
lite senare letade jag upp filmen och såg den.
En liten parentes är att Fred Zinneman blev bannlyst av Holly-
wood för att han skulle vara kommunist. Det fanns inga bevis
men hans filmer och då i synnerhet High Noon ansågs vara o-
amerikanska. 50-talet var inte en lätt tid för den tids icke-reak-
tionärer.

2012-12-18
19:28:14

Att inte blanda ihop begreppen
Det finns problem med att skilja begreppen åt och
att vara konsekvent idag. Antisemitism är en sådan
företeelse. Inom stora invandrargrupper finns en ten-
dens att skuldbelägga judar. Det är självklart lika för-
kastligt som att skuldbelägga invandrare.
Oavsett vad staten Israel gör idag så kan inte en svensk
jude göras ansvarig. Det är rasism att göra det.Man kan
ju inte heller skuldbelägga alla muslimer för vad grupper
av islamister gör.
I dagens samhälle där liberalismen har hegemoni finns
inga instrument att tolka världen mer än med den liber-
ala yxan eller religionens slägga. Med sådana verktyg
slår man sönder mer än man bygger upp.
Då klass inte finner plats kommer vi under en viss tid
att hamna i konflikter som egentligen inte borde vara.
Invandrare som förtrycks söker ibland lösningen i islam
och ramlar då in i förklaringsmodeller som att det är
judarna , frigjorda kvinnor eller bögarnas fel. Den reak-
tionära delen av islamska tankegodset måste bekämpas
på samma sätt som annan antisemtism, homofobi eller
allmänt kvinnohat.
Om man använder klassverktyget kan man ju se att isla-
mister och nazister hamnar på samma sida.

2012-12-18
13:18:00

En riktigt dålig ide 2
Jag följde facebook igår kväll och natt och
insåg att det skulle hända något idag. Det
gjorde det. Kolla här!
Det är nog hög tid att skolan tar tag i konse-
kvensfrågor för unga. Facebook och andra
medier är inte anpassade till ungas kapaci-
tet att förstå vad som händer med etablerat
skvaller.
Unga tjejer som lägger ut bilder på sig själva
löper risk att råka ut för både stalkers och typ
det som har hänt under de senaste dagarna.
Pojkar och flickor som skall leka och håna si-
na jämnåriga får sona det hårt.
Skvaller och hån har ju funnits i alla tider men
aldrig haft möjlighet till så stor och snabb sprid-
ning som idag.
Det vore ju trevligt om alla dessa unga kunde
använda all den energi de visat idag till något
konstruktivt.
Bilder!
 
 

2012-12-17
23:46:00

En riktigt dålig ide
Två ungdomar i Göteborg får för sig att de skall
starta en sida där de skall skvallra högt och lågt
om alla i vår lilla stad.
Det handlar i huvudsak om invandrarungdomar
i våra förorter.
För att få fart på sidan säger administratörerna
att man kan lämna in tips anonymt. Så det rull-
ar på. Det ena efter den andra kommer på bild
och kallas för hora och annat. Man avslöjar otro-
het och allt som möjligen kan smäda någon.
Sedan kommer adminstratörerna på att de skall
namnge de anonyma tipsarna och till slut komm-
er namnen ut på de två som ederar gbgsorroz som
sidan heter.
Just nu är det kaos på facebook och mången ung
människa kommer att ha svårt att somna inatt, mång-
en unga pojke och flicka kommer inte att gå till skolan
imorgon.
Några av de som blivit utpekade är inte så glada och
vad jag förstår personer man inte skall ge sig på över-
huvudtaget och i synnerhet med det som skett här.
All kommunïkation och alla sociala medier är inte av
godo.Imorgon kommer några unga i Göteborg få lära
sig den hårda vägen vad ordet konsekvens innebär.
Facebook är en mental sopstation. Unga människor
ljuger om vad de gör och de gör nästan vadsomhelst
för lite uppmärksamhet. De värsta är de som ljuger om
att de gör goda gärningar. Alla vet att de som utför goda
gärningar som att hjälpa gamla tanter eller en mobbad
kille med Downs syndrom på ett gym aldrig skulle lägga
ut det på Facebook.
 

2012-12-17
16:38:00

Svensk identitet
Jag är svensk. Sedan generationer har min släkt brukat
jorden och huggit i skogen. Jag ser svensk ut. Jag har
läst de svenska klassikerna och jag har definitivt plöjt
igenom den svenska arbetar- och underklasslitterat-
uren från 1900-talet. Jag har sett det mesta av svensk-
producerad film och lyssnat till svenskproducerad mus-
ik. Jag var vaken på geografilektionerna och kan mitt
land till namn. Den svenska historien har jag läst gen-
om Fryxell, Grimberg, Strindberg,Moberg och många
andra.
Jag är alltså ganska säker på min nationella identitet
och ursprung. Det gör att jag med lätthet kan ge kalla
handen till nazister, rasister och avarter till dessa stora
ideriktningar som Sverigedemokrater och liknande.
Sedan urminnes tider och i synnerhet sedan byalagens
tid har svensken varit generös, nyfiken och alltid varit
på den svages sida. Svensken alltså, inte överheten.
Den svenska överheten har fört den politik och haft den
agenda som idag praktiseras av nazister, rasister och
Sverigedemokrater.
Det räcker således inte bara att vara svensk. Identiteten
byggs viktigare av din klassståndpunkt. Den senare säg-
er att du alltid är på den svages eller förtrycktes sida.
Därför har jag mer gemensamt med Batra än Åkesson.

2012-12-17
15:56:18

Den nya socialdemokratin
i det senaste utkastet till nytt partiprogram lämnar
nu socialdemokratin sina rötter. Bara att kalla det
Affärside för Sverige säger en del. I senaste num-
ret av Respons (f ö en utmärkt liberal recensions-
tidning)recenseras detta nya utkast av KO Feldt.
Vem är bättre kallad är gravgrävare Feldt att rec-
ensera slutpunkten av hans eget startade fälttåg
att krossa och begrava den klassiska reformismen.
Feldt förklarar nöjt att nu försvinner socialismen
för gott.Han pekar på luddigheten i beskrivningar-
na av det offentliga som öppnar upp för vinster i
skola och omsorg.. I det storaq hela menar Feldt
att det han påbörjade på 80-talet nu är slutfört.
Sossarna är ett helt öppet borgerligt parti och vi
får rikta in oss på att välja mellan vilka personer
som bästa skall förvalta de rikas kapital i de kom-
mande valen nu när alla partier även i sina prog-
ram uttrycker samma sak.

2012-12-17
15:44:01

Inte så roligt
Jag ser att en av mina gamla spelare lagt ut en film
youtube om islam och räkenskapens dag. Det är
en skakande propagandafilm. Här får vi veta att nu
snart kommer Allah att kalla till räkenskapens dag.
Tecknen är tydliga. Homosexuella imamer, kvinnor
utan män, en skola som lär ut att barn skall våldtas.
Det är klassisk relgionspornografi. Om du inte lyder
Gud, om du inte sällar dig till de rätttrogna kommer
du att brinna i den eviga elden. Det är avskyvärt och
livsförnekande och så oerhört kärlekslöst. Det är ren
våldspornografi. Skräm de osäkra. Självklart så kan
man som rätttrogen räkna med paradiset.
Islam har lika vidriga särdrag som kristendomen och
skall bemötas på samma sätt.
Allt är inte guld som glimmar allt är inte radikalt som
reaktionen angriper.

2012-12-16
13:30:00

De små stegen
För några år sedan praktiserade en ung amerikansk tjej
på ett hem för unga kvinnor som varit slavar i trafficking
i Rumänien. Tjejen var 17 år och förfasades över hur illa
behandlade de i huvudsak nepalesiska tjejerna blivit.Det
slog henne att de i många fall var lika gamla som hon själv.
Det gjorde orättvisan ännu tydligare. Det stora som skiljde
dem åt var platsen de föddes på.
När hon senare höst började läsa statskunskap på univeri-
tetet blev hon rumskamrat med en tjej i samma ålder som
läste ekonomi. De började prata och de var överens att de
var tvungna att göra något åt situationen för de jämnåriga
i Nepal.
De började göra enkla röda armband som de sålde för tre
dollar. Pengarna de fick in skickade de till en organisation
i Nepal.
Nu tre år senare har man etablerat en stor organisation för
dessa röda armband. Det har skapats massor av arbeten i
Nepla för unga kvinnor som gör dem. Armbanden säljs öv-
er hela världen och de pengar som hela organisationen drar
in har räddat tusentals unga kvinnor i Nepal från trafficking.
I många fall har man också kunnat köpa tillbaka unga flickor
som sålts.
Denna stora internationella organisation började på den enk-
laste av nivåer.
 
 

2012-12-15
20:58:30

drifter
Freud skrev om att sexualdriften var vår starkaste drift.
Det tror jag inte på.
När jag hade halsböld var min enda drift att bli av med den.
Om så världens sexigaste kvinna erbjudit sin kropp hade jag
valt att kunna svälja.
När jag hade akut tandvärk var den så när på väg att driva mig
över kanten till döden. Den ihållande smärtan tog över allt. jag
hade gjort vadsomhelst, så när, för att bli av med den. Inte en
sekund tänkte jag på sex. Jag har haft sex en gång med tand-
värk och det var inte sexet som uppehöll mina tankar utan hur
jag snabbast skulle bli klar så jag fick fokusera på min värk.
När jag nu lidit med diskbråck några dagar går ju inte tankarna
till sex direkt utan om överlevnad och om det inte borde vara lätt-
are att dö för att slippa den konstanta smärtan.
Hunger, törst, smärta,baja med GP är bara fyra saker som jag
direkt kommer på som kommer före sexualdriften.
 

2012-12-15
20:48:00

När goda ansatser slår över i sin motsats
Under den senaste tiden har den goda medel-
klassen i gott uppsåt försett rasismen med rak-
etbränsle.
När man lyfte bort Tintin i Kongo framstod det
som överdrivet och okänsligt och framför allt
att man blev skriven på näsan att man inte kan
tillgodogöra sig en text eller serie utan att en god
elit hjälper till.
Liten skär är en liten barnfilm som anses redovisa
rasiststereotyper och alltså inte borde visas. Åter
tramsas det och den verkliga rasismen som finns
med samhällets klasspolitik lämnas åt sidan.Den
lilla korkade skolfröken i Laxå ville säkert väl men
drog istället en lans för den internationella rasism-
en i hennes rädsla för papparkaksgubben.
Alla de som velat lagstifta mot rasism och nazism tänker inte längre
än näsan räcker. Om man börjar lagstifta mot det som går utanför det
sanna demokratiska samhället kommer man snart till det faktum att allt
som inte är i enlighet med vad de för närvarande sju etablerade parti-
erna i  riksdagen tycker skall lagstiftas bort och då ryker kommunism,
socialism och även allmän radikalism.
Det är i detta perspektiv vi skall se Tintin,Liten skär och pepparkaksgub-
ben och nu kommer det från Disney att det judeliknande och svarta tas
bort från tomteverkstaden. Varför vill de internationella kapitalet gå lag-
stiftsivrarna till mötes? Ja, ställ den frågan några gånger.
Om vi skall diskutera rasismen och dess rötter är detta boken att
läsa och diskutera.
Slavoj Zizek sa i en intervju som ligger på Eurozine att endast den som
kan skämta om stereotyper är fri i själen och tänker större. I en fotbolls-
klubb finns en jargong som skulle få dessa medelklassens konsensus-
ivrare att blekna men i samma jargong kan också de stora frågorna disk-
uteras. I ett samtal med politiker för några månader sedan satt jag med
en grannklubbs två ledande personer och lyssnade till en iranskfödd sos-
se. Han idisslade om hur invandrare är och vi tittade på varandra och un-
drade om han var full. Mina invandravänner menade att den stora frågan
handlade om att ordna resurser till unga i området så att de får en bättre
chans i samhället.
För att citera Lao Tsu: När alla är ense om att det goda är gott,då tog det
onda gestalt.

2012-12-15
20:21:00

Åter en lave a visfup
För en månad sedan spreds nyheten att en
87-årig kvinna misshandlats av ett blattegäng
i Helsingborg. De unga muslimerna( de blir all-
tid muslimer i rasistiska sociala medier)hade
på central plats i Helsingborg sparkat på en lit-
en hund(koppling Kortedala torg)och en 87-år-
ig kvinna gick emellan och då gick de unga mus-
limerna över och bankade på henne.
En av den långa raden av uppmärksammade fall
med rasistisk grund fick ytterligare ett. Muslimer-
na bankar inte på äldre herrar utan också damer.
Nu visar det sig att detta troligen inte hänt. Damen
har fabulerat. Polisen lagt ner fallet. Skadan är ändå
skedd. Rasisterna skiter om det är sant eller inte. Dem-
entier är inget de bryr sig om.
 
 

2012-12-14
14:10:45

Vardagsterror
I förrgår fick jag känning av att något var fel med
ryggen. Så igår small det till. Jag kan inte röra mig
utan grymma smärtor. Bara att ta sig till toa blir ett
maratonlopp. Hela existensen kokar ner till att und-
vika smärta. Det enda jämförbara är akut tandvärk.
Det är en smärta som inte går att adressera eller be-
skriva. Man är helt utelämnad till sig själv eller even-
tuellt någon som upplevt detsamma.
Inatt valde jag att pissa på golvet framför hela proc-
essen att ta sig upp ur sängen och släpa sig till toa.
När jag sedan lyckats vända bilden uppochner på
datorn utan att veta hur och hur jag skall åtgärda så
ligger repet nära till hands.

2012-12-13
14:19:22

Mångfaldens badhus
Sverigedemokraterna och andra rasister fastnar på små
enskilda händelser och gör dessa till allmänna företeelser,
ett sådant exempel är ett badhus i Malmö som lät invand-
rarkvinnor bada för sig själva en timma i veckan. Detta an-
ses vara ett tecken på att Sverige som stat lägger sig platt
för islam.
Jag kan tycka att det är utmärkt att skygga kvinnor tar lite
plats och i förlängningen kan ju det göra så att de faktiskt
tar sig till badhusen själva utan särskilda tider. I vilket fall
kan jag inte se det märkvärdiga i att ett antal invandrarkvin-
nor skulle få någon timma för sig själva i ett badhus var en
fråga att ens diskutera. Ändå kommer detta enskilda exem-
pel upp gång på gång.
I början av 90-talet arbetade jag med en grupp autister.De
hade alla stora problem med att hantera sin omgivning. De
blev ofta både självdestruktiva och utåtagerande. Vi lyckad-
es då få badhustider där vi kunde vara själva med dem. De
bråk som då uppstod kunde vi hantera utan att behöva vara
rädda att utomstående skulle skadas.
Det gick något år och sedan kunde jag tillsammans med en
av de autistiska åka och simma 1000meter varje måndag
klockan tio i Valhalla. Det blev en rutin och under 17 år fung-
erade den utan några störningar.
Om man skulle applicera rasisternas metodik och tanke var
det ju upprörande att vi under något år kunde hyra en simhall
bara för autister. Under tiden vi var där utestängde vi ju alla
andra. Konsekvensen att autisterna aldrig kommit ut ur sitt bo-
ende kan ju lätt överföras på invandrarkvinnorna i Malmö.

2012-12-13
11:08:00

varför dog Palme?
I november 1985 genomfördes en kreditavreglering i Sverige
som innebar att bankerna fick låna ut obegränsat med peng-
ar. Det startade en miljardrullning utan motstycke som ganska
snart gav inflation, kris och massarbetslöshet.
Kreditavregleringen var en politisk kupp genomförd av KO Feldt,
Erik Åsbrink och Bengt Dennis. Det skedde utan regeringens vet-
skap.
Kreditavregleringen var en av många åtgärdar som skapat kris
i Sverige. Under 80-talet hade reform efter reform skapat ett lit-
et paradis för överklassen i Sverige. Vinst var den drivande tes-
en i alla politik och Sverige följde efter Reaganismen och Thatch-
erismens fotspår.
Svenska arbetare hade vid tiden sex år av reallönesänkningar.Den
sociala nedrustningen tilltog. Det började mullra i landet. Dalauppror-
et som krävde förändringar rörde sig ända in i socialdemokratin.LO-
bossen Malm tog ståndpunkt mot regeringen. Flera av sossarnas
viktigaste personer började knorra, flera avdelningar krävde svar
på vart partiet var på väg. Det pratades t o m om att starta ett nytt
parti.
Sista VU-mötet med Olof Palme ägnade inte en sekund åt de interna
striderna utan om hur man skulle ta kamp mot den yttersta vänstern.
Det var en icke-fråga. Trotskisterna fanns på några bilfabriker med
Volvo som sin stora post med Facklig Opposition. SKP närmade sig
total upplösning och KPMLr var som de alltid varit. Däremot fanns ett
regelrätt uppror ute hos folket. Det var gräsrötter inom socialdemokratin
och inom facket. Dalaupproret närmade sig Stockholm och en större
organisering och hot mot regeringen.
Så skjuts Palme.
Dalaupproret dör.
Leden sluts.
Ingvar Carlsson tar över.
Sossarna stiger som en sol i alla opinionsundersökningar.
Den orättfärdiga ekonomiska politiken kan fortsätta men nu utan större
opposition.
Carlsson och i synnerhet Carl Lidbom tar hjälp av Holmer och Ebbe Carlsson
vilka totalt förstör allt polisarbete och viktiga spår efter mördaren under några
år.
Var allt detta konsekvensen av olyckliga omständligheter eller............
Frågorna ovan vaknade efter läsning av Östbergs biografi

2012-12-12
10:54:35

Terror
Det kryllar av konspirationsteorier i politiken men en
teori är mer än just en teori. Det handlar om terrorism.
Historisk kan man ju se hur stormakter och deras säk-
erhetstjänster arbetat intimt med att skapa eller under-
stödja terrorgrupper för att på så sätt misskreditera en
mer legal opposition.
CIA stödde ju Bin Laden och hans grupp när dessa age-
rade i Afghanistan och frågan är vad som hände sedan.
Med facit i hand har ju Bin Laden röjt väg för Pax Ameri-
cana.
I Egypten och i flera andra länder i regionen finns ju ett
stort folkligt missnöje mot lokala makter i allmänhet och
USA i synnerhet. Hur förhåller sig exempelvis USA till Al
Qaida i Syrien?
USA vill hellre ha ett islamistiskt styre som de kan misskred-
itera ganska enkelt, däremot skulle det vara svårare att göra
något mot en sekulär folkvlad regering. Det skall läggas in i
bilden när man tittar på utvecklingen i Syrien och Egypten.
Francofascismen skapade ju terrorgruppen GRAPO vilken
hade till uppgift att infiltrera vänstern och misskreditera den-
samma genom terrordåd.
Svarta September hade ju kopplingar till Mossad och syftet
skulle vara att förstöra PLOs möjligheter att övergå till en
politisk och diplomatisk kamp. Så länge palestinierna bara
sysslar med terror kommer Israel att kunna fortsätta sin ock-
upationspolitik och terror på Gaza. Därav kan man undar över
vilka som stödjer Hizbolla och Hamas.
Den tyska terrorismen hade ju en del udda figurer varav Norbert
Kröcher var den märkligaste. Tyska underrättelsetjänsten hade
ju kontakt med Norbert och vissa hävdar att han var agent.
Dock har ju vänstern själv lyckats bete sig som om den var korr-
umperad och styrd av överheten i syfte att krossa legal opposition.
Jan Guillou hävdaede ju en gång, iofs på skämt, att KPMLr var
skapade av SÄPO. Det är ju säkert ingen sanning. Men r-arnas
praktik var ju en välgärning för de som ville krossa vänstern.
I den maoistiska rörelsen fanns ju också en del märkligheter.Pol-
itiken att rockmusik var imperialistisk och att man istället skulle
lyssna på Viksta-lasse som spelade på såg är ju en sådan märk-
lighet. Eller teorin. om tre världar som i vissa fall ledde till stöd av
Pinochet eller apartheidregimen i Sydafrika.

2012-12-11
00:02:04

Pepparkaksgubben
Vi har alla val att göra varje dag. Vi kan välja att
tycka historien om den lillegossen som inte fick
vara pepparkaksgubbe är bra. Väljer vi detta så
behöver den inte vara sann. För det är den inte.
För rasisten och den makttrötte är den ju perfekt.
En skola som tar pepparkaksgubben för att inte
somalier skall börja gråta. Kan det bli bättre.
Rasismen är svår att maktdefiniera. I Hitlertysk-
land valde storkapitalet att stödja Hitler. I Sverige
idag försöker makten snarare att inte agera alls.
Å ena sidan vill kapitalet har en stor och oorgani-
serad arbetarklass och då kan rörliga gränser va-
ra bra. Konkurrens om jobben ger lägre löner. Läg-
re löner ger högre vinster. Å andra sidan vill man
också ha lugn och ro inom arbetarklassen. Konflik-
ter som kan skada produktionen är en styggelse för
kapitalet. I ett globlat perpspektiv kan man ju tydligt
se hur kapitalet flyttar produktionen dit där löner är
lägst och där kontrollen av massorna är störst. Idag
är ju Kina optimalt ur det perspektivet.
Frågan är hur den politiska klassen i Sverige resoner-
ar. Rasismen är en icke-fråga fram till den dag då SD
passerar 10%. Då kommer SD:s politik att bli så vik-
tig att även de etablerade partierna kommer att vilja
ha av kakan och ta strid med SD om vem som är den
bästa företrädaren av rasism. Då blir det skarpt läge i
landet Sverige.
 
Det finns under ytan massor av dold rasism i landet.
Jag minns alla historier från mitt 70-tal där blattar sa-
des odla potatis i vadagsrummet och där arbetsinvan-
dringsens juggar och italienare var degosar. Det fanns
där men kom aldrig upp till ytan. Idag är det ännu värre.
Den dolda rasismen ligger där som en våt filt och har
fått ännu ett lager. Gårdagens degosar gillar inte hell-
er negrer, araber eller muslimer. De har assimilerats
så bra att de blivit sverigedemokrater. Några var fas-
cistiska pilkorsare från Ungern andra var kroatiska
fascister som sympatiserade med Ustasja men den
stora majoriteten var människor som ville tjäna mer
pengar och leva bättre.
Skall dagens invandrare få samma möjligheter att bli
sverigedemokrater som gårdagens?
Så vi gör val. Väljer man att tro på lögner om att peppar-
kasgubbar inte får vara med i Luciatåg då somalier kan
känna sig kränkta är man också mottaglig för att negrer
är dumma i huvudet, att Sion Vises protokoll existerar
och att koncentrationlägren inte gjorde det eller att alla
muslimer slår sina kvinnor och gillar att kriga sig till döds
för då belönas de med 70 oskulder i paradiset.

2012-12-10
09:32:00

Vad som inte tas med.......
Rolling Stones ger ut en samlingskiva.
Den heter GRRR!.
Tiden tar ut sin rätt och låtvalet är tids-
typiskt.
Självklart finns inte Salt of the earth med.
 
Lets drink to the hard working people
Lets drink to the lowly of birth
Raise your glass to the good and the evil
Lets drink to the salt of the earth

Say a prayer for the common foot soldier
Spare a thought for his back breaking work
Say a prayer for his wife and his children
Who burn the fires and who still till the earth

And when I search a faceless crowd
A swirling mass of gray and
Black and white
They don't look real to me
In fact, they look so strange

Raise your glass to the hard working people
Lets drink to the uncounted heads
Lets think of the wavering millions
Who need leaders but get gamblers instead

Spare a thought for the stay-at-home voter
His empty eyes gaze at strange beauty shows
And a parade of the gray suited grafters
A choice of cancer or polio
 
Filmen med samma namn visas inte heller.
Kolla här!
Filmen var klar 1954 och förbjöds i USA. Den skildrade
en strejk i Mexico i en amerikanskägd zinkgruva.

2012-12-09
20:51:39

De falska nyheterna
I början av året spreds nyheten att en pappa lämnat
sin son att gå hem sju mil utan kläder och detta för
att sonens lag förlorat en innebandymatch. Det vis-
ade sig senare att detta aldrig hänt.
En annan nyhet var att en kommunalpolitker i Hörby
beställt ett stort konstverk till stadshuset där han själv
stod målad som en romersk centurion. Nyheten spred
sig ända till USA där flera nyhetsbolag tog upp den s k
nyheten.
Så igår kom att en pojke i Laxå inte skulle få vara pepp-
arkaksgubbe och orsaken skulle vara att invandrargrup-
per skulle ta illa vid sig. Även detta var ett falsifikat.
På flera rasistiska sajter som Avpixlat och Realsiten sprids
det att Reinfeldt sprungit hos en prostituerad i Varberg. Av
någon anledning hade en prostituerad antecknat hans namn.
De rasistiska sajterna menar att denna nyhet döljs för att
hindra att Reinfeld skulle komma till skada. Det finns fan-
tastiska kausalitetskedjor där hans skilsmässa exempelvis
skulle vara ett bevis på att han skulle knulla horor.
Den omedelbara frågan är ju varför Aftonbladet inte skulle
skriva om detta?
Om man fixar drev mot Sahlin för en Toblerone och om man
jagar bort Juholt för bidragsfusk varför skulle man då skona
Reinfeld i en uppenbar brottslig handling som tidigare kross-
at Littorin?
Nog för att makten skall granskas men man behöver inte hitta
på nyheter eller ta minsta rykte till sanning för att detta skall
ske.
Det är ju inte heller jakt på enskilda makthavare som förändrar
ett samhälle utan organisering och politisk kollektiv kamp av de
grupper som behöver förändring som gör skillnad.
 
Inte Tintin direkt............
 

2012-12-09
01:26:00

var tog basisterna vägen?
Några år runt 1973 fanns en tidning som hette Ny Musik.
Det var min bibel då den fanns. 5 öron i deras recensions-
avdelning innebar löpning ner till Waidele för lyssning.
Det var plattor som Tubular bells av Mike Oldfield,Strand-
ed av Roxy Music, Thick as a brick av Jethro Tull, Stanley
Clarke samma titel, Selling England by the pound av Gene-
sis och en hel massa andra.
Den märkligaste var dock Back Doors platta med samma titel
som bandet. De hade en sättning som styrdes av Colin Hodgin-
son på bas och de två andra var Hicks på trummor och Aspery
på piano och sax, ingen gitarr således. Jag lyssnade och begrep
inte om det var någon slags drift med hela nöjesbranschen. Kort
sagt tyckte jag det var ren skit, ändå köpte jag den. Så har den
följt med genom åren. Nu nerpackad någonstans utanför min kän-
nedom. Så hittar jag den ikväll på Spotify. Märkligt att lyssna till.
70-talet var ju basisternas stora årtionde. Där fanns Jack Bruce i
Cream, nämnde Hodginson,Greg Lake i Emerson,Lake and Palmer,
Chris Squire i Yes, Stanley Clarke, Felix Pappalardi i Mountain för
att nämna några av de största. Mitt första stora band var Creedence
och Stu Cook var en av de fyra hjältarna även om han inte tar någon
plast bland de stora bashjältarna.
Back Door dog liksom basisterna.
Jag lyssnar nu på Back Door och inser att musik är en upplevelse som
inte sällan är betingad av hur man lever. I det sociala varat jag då befann
mig i finns inte mycket kvar av idag. Det låter illa idag. Men minnena jag
har från när jag lyssnade är ljusa.
 
 

2012-12-09
00:24:00

Autencitet
Jag tillhör dem som följer serien Downtown Abbey
med stort intresse. Dels är den välgjord men ännu
mer skildrar den en tid i förändring.
Dock kan man undra över detta intresse av över-
klassens liv. Det är ju uppenbart att under- och arb-
etarklass bara finns som kuliss i dagens kultur.Det
är när man behöver mördare , kriminella gång och
allmänna brottslingar som dessa klasser får sin plats.
Det är en dramatisk änding från 1900-talet. Med soc-
ialdemokratin, kommunistiska partier och folkrörelser-
na växte det ju fram en kultur som använde sig av
den lilla människan som figur. Arbetet fanns som ann-
at än kuliss. Proletärförfattarna skildrade jordbruksar-
bete, skogsarbete, industriarbete och en grupp som
Stabbläggare fick sin plats i historien tack vare Karl
Östmans romaner. Sjukvården skildrades ur annat än
livsräddande läkares perspektiv och genom Babels
hus fick vi följa en patient.
Kulturen danade oss i att leva demokratiskt och rätt-
vist.
Det finns alltså en anledning till att nästan alla roman-
er idag är krimlitteratur, tantsnusk eller illa dolda själv-
biografier om ett häftigt leverne som sällan nämner ar-
bete utan lyfter sex och trassliga relationer utan annat
än ytlig betraktande.
När dessutom det stora utbudet av kultur styrs av en glo-
bal marknad styrd från USA försvinner den lilla människan
ännu längre in i glömskan.
 
 

2012-12-09
00:06:20

De små pojkarna och dera känslor
Under alla de år jag arbetat med fotbollspelare i alla
åldrar så finns ju en grupp som är svårare än alla an-
dra. Det är de små utan självkänsla. De vill ta plast
och gör det oftast genom att sabotera övningar och
när de konfronteras med vad de gör blir de antingen
förbannade eller bara vill sluta eller båda tillsammans.
Både svenskar och invandrare vill göra detta till kult-
urella uttryck. Det tror inte jag. Det handlar om indivi-
der som formas där de är.
Jag brukar ta konfrontation och ställa krav och sätta
tydliga gränser. Tricket är att vara tydlig med att man
vill spelarens bästa. inte sällan brukar dessa trilskan-
de spelare hamna i försvarsstrategier där de menar
de är värdelösa. Det tar sällan så lång tid att hamna
där.
Visst är det svårt med dessa pojkar som å ena sidan
blir sura och griniga när de förlorar men som i nästa
stund blir överlyckliga och förnedrande mot de de ny-
ligen besegrat. Denna uppenbara brist på konsekvens
är det svåra att tydliggöra. De som är på detta sätt har
ganska ofta stängt av sig och vill inte se vad de gör.
Men de allra flesta ändrar sig när de får upp ögonen
och när de inser att en större ödmjukhet även får pos-
itiva konsekvenser för dem själva.
I fotbollen kan man göra detta. De är ju med i ett lag.
Deras lag. De är en del av det. De både skall ta och
ge ansvar. Det är processer som dessa som ger ut-
veckling och som gör att att jag lärt mig att det blir bätt-
re med åren och över tid. Tålamod är en bra dygd att
ha när man jobbar med bångstyriga pojkar.
 

2012-12-08
11:06:32

Affärside för Sverige
Socialdemokratins ledning har lagt sig platt för
kapitalet. Partiet är nu närmast ett broderparti
till Moderaterna. Vi har en amerikansk bild med
två stora partier som representarar överheten i
samhället.
Den stora frågan är varför folk inte reagerar.
Varför gick folket med i drevet mot Juholt?
Varför byter inte folk till vänsterpartiet?
Varför ökar inte småvänstern?
Inte kul för Palm i grvane idag
Det är bara att inse att den stora ideologiska kam-
pen som kapitalet sjösatte i början på 80-talet och
som fick vind i seglen av Reaganismen och Thatch-
erismen globalt har krossat de svenska folkrörelser-
na.
Var man är sin egen lyckas smed.
Facket är konstituerad av ondskan.
 
De dystopier som gav ett passivt folk konsumerande
droger och underhållning fick rätt.
För att få folk i rörelse krävs enkla frågor. Rasismen
erbjuder det. Om man säger att det är blattarnas fel
så blir bilden tydlig. Bara blattarna förvinner löser sig
det mesta. De stora maktbärande partierna kan inte
klara den diskussionen då deras intresse i första hand
är att skydda makt och rikedom. Blattar är något man
kan vara utan. Här finns en stort ytrymme för inte bara
Sverigedemokraterna utan för mer eller mindre öppna
nazister.Historiskt kan man titta på Italien och Mussoli-
nis väg fram elelr ännu hellre Hitler och Tyskland.
Hitler la skulden på judar och slaver. Utan dem skulle
Tyskland blomstra. Han fick kapitalet med sig på den
politiken. För den enskilde tysken blev det bättre. En
krigsekonomi skapade arbeten och drömmen om ett
Stortyskland skapade hopp.
 
Historia är bortskavd i svensk skola och det är ingen
slump. Historia ger verktyg att förstå inte bara sitt ur-
sprung utan också att förstå sin samtid och påverka
sin framtid. Det är i denna samtid som Arkelsten kan
skriva moderat historia.
Det ser för tillfället mörkt ut. Jag kunde känna ett visst hopp med
Juholt men det togs det effektivt död på. Vänsterpartiet har inte
förmågan att ta tag i den del av folket som idag trampar vatten.
En tredjedel av LO-kollektivet röstar på SD. V-partiet har förlorat
sig i enfrågerörelser och förlorat helhetsperspektivet. I synnerhet
finns inga partier som lyfter klassfrågan.
Vinter i paradiset.
 

2012-12-07
12:04:56

Hora
I svenska skolor har man samtal året om med pojkar
som kallar tjejer i skolan för hora. Det tycks vara det
värsta man kan kalla någon. Om man drar det till sin
spets är det i sin ordning att vi hoppar på och stigmat-
iserar utsatta kvinnor.
De vuxna i skolan gör med sina samtal inte något ann-
at än manifesterar unga pojkars syn på utsatta kvinnor.
De är i sin ordning att äcklas över horan men inte att kal-
la någon för det.
Ibland men väldigt sällan hör man horbock som skälls-
ord. Det är i min värld betydligt mer relevant. Det är ju
män som utnyttjar kvinnor och köper deras kroppar för
pengar. Först lite nötfile till familjen köpt på Saluhallen
och sedan lite fitta till pappa köpt på Rosenlundsgatan.

2012-12-06
22:29:25

Ingen bra dag
Två saker har varit tydliga idag. Det första händer i Egypten.
Islam och islamister är inga bundsförvanter för en bättre värld.
Under många år har det som kan kallas för vänster rustat ner
den ideologiska kritiken mot islam i en tanke om min fiendes
fiende är min vän. När partier som styrs av islamister kommer
till makten slår de mot det egna folket för en på pappret klass-
lös teokrati. Det är inte utveckling.Dock bör man tydliggöra att
det inte innebär en kamp mot muslimer på det sätt som rasist-
er använder kampen mot islam.Det är politisk islam man skall
ta kamp mot inte muslimer som grupp.
Det andra är klargjordes idag i Studio Ett. En extra sändning om
den misslyckade integrationen. Under tre timmar finns det en per-
son som låter som om han har en lösning och det är Jimmie Åke-
sson. Socialdemokrater och Moderater är intill dumhetens gräns
omöjliga att skilja åt. Socialdemokraterna har så tappat sitt arv
och är idag ett ideologilöst maktparti. Det är inte osannolikt att
växlar spår om de fortsätter att tappa till SD. En tredjedel av LO:s
medlemmar röstar idag på SD. Om Socialdemokratin och deras
alla anställda känner att är på väg att förlora jobbet är risken upp-
enbar att de flyttar fokus.
Ingen under dessa tre timmar pratar klass. Alla accepterar att in-
vandrare är ett problem. Man intervjuar invandrare som säger sam-
ma sak. Anledningen till att vi idag har getton är ju att invandrare är
oorganiserade, är arbetslösa och saknar relvant utbildning. Det är
som i Sverige innan folkrörelserna satte fart. Folk vek sig för över-
heten i brist på alternativ.
Varför diskuterar vi inte den enorma kapitalkoncetration som har
ackumulerats under de senaste trettio åren? varför diskuterar vi
inte vad som blivit konsekvensen av slopade och sänkta skatter?
Arbetslösheten uppstår inte ur ett svart hål utan för att den är bra
för de som har makten. Det är först när samhället rejält brutaliser-
as och den oorganiserade massan börjar röra sig för makten obe-
hagliga håll som makten agerar. Vi är där nu.
Inom en snar framtid står vänstern handfallen medan rasister och
nazister organiserar sig och finner fler och fler anhängare för sina
åsikter.
Snart kommer frågan om det judiska inflytandet upp på agendan
igen. Den frågan pyr i kommentatorsfälten hos rasister och nazis-
ter. Romerna kommer ju att åka med in köttkvarnen när diskuss-
ionen tar fart.
Det svenska mot det främmande är en högst trolig skiljelinje som
kommer att ännu mer dölja klassfrågan. Vi skickas 70 år tillbaka
och får börja rulla stenen uppför igen.
Dagens tre timmar i Studio Ett var så obehagliga att jag inte känt
en sådan oro inför framtiden som nu någonsin.
Moderater kommer säkert i skydd av socialdemokratin att tro att
de kan lösa samhällsproblemen med ännu fler jobbcoacher, fas3,
skattesänkningar, SFI-kurser, startbidrag för egna företag, mera
RUT och ROT, fler privata skolor och dagis och under tiden alla
inser att detta är ren skit kommer de att flöjta med munnarna om
hur mycket de gillar invandrare.
 
Man vet om man är det minsta historiskt påläst att processer som
innebär kraftiga samhällsförvandlingar kan gå väldigt  fort. Idag är
kapitalismen i stor kris. Den stora kapitalkoncentrationen har fått
hjulen att minska i hastighet för att i vissa fall stanna helt. Kris är
det och kris kan mycket väl följas av konflikt.

2012-12-05
15:20:18

Hell on wheels
Den amerikanska serien Hell on wheels utspelar sig i
USA 1865. Inbördeskriget har just slutat och ett av de
största projekten i den amerikanska historien, byggan-
det av den transnationella järnvägen startar.
Huvudpersonen Bohannon har fått sin hustru och son
mördade av nordstatare och är på jakt efter mördarna.
Han stöter på Mr Durant som är en skrupelfri kapitalist
som bestämt sig för att dra järväg över hela USA och på
vägen tjäna stora pengar.
Det är ett USA som försöker att läka såren efter 5-årigt
inbördeskrig. I många stycken påminner den sociala mil-
jön om den i Deadwood. I den senare handlar det om stads-
byggande runt guldletande i Hell on wheels är det alltså
järnväg.
Triers film skildrar hur de svarta på ett plantage flyr friheten
för att välja den trygga strukturen i slaveriet. De vill leva som
man alltid gjort.
 
Här finns ingen lokal ordningsmakt utan man tar ofta lagen
i egna händer och den officiella lagen är minst sagt påverk-
bar. I denna häxkittel finns en mängd inbyggda konflikter.
De som arbetar är iriska immigranter, tyska ditos, det är f d
soldater från bägge sidor, här finns ett svart arbetslag som
i högsta grad får känna att kriget inte löste dem från deras
bojior, här finns ett ambullerande horhus och självklart salo-
ner.
När järnvägen drar fram krossar man indianland och konflikt-
er uppstår. Här finns en intressant konstituering. När soiux-
indiander skall anfalla järnvägen uppstår en diskussion om
man skall beväpna de svarta. Till slut kommer man fram till
att göra så och de svarta tar i serien självklart ställning för si-
na vita herrar mot indianerna. Jag kan i min värld tycka att
det borde varit naturligt att de tagit kamp tillsammans med
indianerna. Så skedde inte i verkligheten och inte heller i den-
na serie. Wes Studie(tillsammans med Russel Means indian-
favorit på duken) dyker upp som Chief Many Horses och ba-
ra det höjer värdet på serien.
Likt Deadwood och Sons of Anarchy skildras ett laglöst tillstånd
och hur människor söker efter förmåga att agera i denna natur.
I skillnad från huvuddelen av alla serier och de flesta filmer skil-
dras här arbetet som sådant. I sekvenser får vi se hur rallarna
arbetar och hur arbetets vedermödor kommer fram. I långa sek-
venser får vi följa byggandet av en bro.
Ibland kan man ju undra hur vi människor upplever vår tillvaro
för i fiktionens värld, och där hämtar vi ofta bilder om hur livet
är, finns ju inte kroppsarbetet.
Hur kommer lägenheterna och husen vi lever i till?
Hur kommer maten till våra butiker?
Vem gör våra kläder och hur framställs dessa?
Massor av liknande frågor om hur vi lever lyser idag med sin från-
varo. Vad gör det med vår världsbild?
 
 

2012-12-05
14:41:13

Sons of anarchy
Har just sett sista delen av Sons of anarchy säsong 5.
Det är en intressant serie om hur ett laglöst gäng lev-
er. Det som fascinerar mig är hur man sätter upp sten-
hårda moraliska regler som alla ställer upp för. Å and-
ra sidan gäller dessa regler bara för de egna. Är du
utanför gängets krets råder extrem nyttofilosofi. Om
jag tjänar på att du dör eller skadas kommer du att
dö eller skadas.
Den inre moralen luckras dock upp. Det handlar om
kamper inom grupper, om att få sin åsikt eller att få
mer pengar till sig själv eller om att sälja andra för att
rädda sitt eget skinn.
Det är i mycket en vardag för normalt levande männ-
iskor uppvridet i en annan och här fiktiv nivå, men det
går att identifiera sig med de agerande.
Det är en slags modern western. Samhället är korrupt,
lagens väktare också de korrupta och i detta laglöshet-
ens land gäller det att skydda sig själv och de sina. Den
starke dödar och vinner, den svage förlorar och dör.
Vad vinsten skulle vara är kanske den viktigaste frågan
då den inte har något uppenbart svar.
 

2012-12-04
22:27:00

Den strukturella rasismen
En lärare uttryckte i veckan ett krav som var
besynnerligt. Läraren sa att en invandrarkille
sagt obehagliga saker om aborter. Men det
blev lite till, hon menade att skolan måste ta
tag i dessa saker som muslimer uttrycker.
Det är som i fotbollen när Stefan är dum då
blir frågan individuell.
När Hassan är dum blir det en fråga om kultur
och bakgrund.
Vad det gäller aborter kan man nog hitta avsky-
värda åsikter i stort sett hos alla religioner. Det
är inget specifikt för muslimer.
Ortodoxa religiösa är huvudproblemet inte mus-
limer med ortodoxa åsikter enkom.

2012-12-04
22:22:24

Mig inte förstå
Riskkapitalister har ju under de senare åren givit
sig in i affärer som tidiagre varit offentliga. Vad
dessa kapitalister gör är att de mjälkar verksam-
heten så mycket det går och sedan säljer vidare.
De säljer lokaler och hyr dem sedan, de bantar
personal till absolut minimum, de "trimmar" alla
inköp och utgifter så långt det går och allt för att
maximera vinsten.
När det sedan inte finns mer att ta så säljer man.
Min stora fråga som jag ännu inte fått svar på är
vad det är för knäppgök som köper sådan verksam-
het?

2012-12-04
11:47:00

När det inte skrivs
Realisten är en nazistisk sajt för alla de som har stängt
in sig i den rasistiska bubblan. De koncenterar sig på en
sak och det är att vidhäfta alla brott på invandrare.
De söker rent populistiskt också hänga ut pedofiler. De vet
ju att 99,99% av svenska folket(invandrare inkluderat)hatar
pedofiler. De hoppas kunna nå några vilsna själar till hela
rasistkonceptet genom att hänga pedofiler.
Det tycks dock som om läsarna av Realisten är måttligt ro-
ade av detta. Om det skrivs om invandrargäng så kommen-
teras det vilt och dras de mest fantastiska slutsatser, men
när pedofiler kommer på tal blir det bara några få som kom-
menterar och då i en undrande ton om varför inte invandrar-
re hängs ut.

2012-12-03
21:59:00

Måste man ta till vapen för att få förändring
USA är ursprunget till det mesta när man kommer till
girighet. Värre girghet än de rikaste av de rika i USA
finns inte på denna jord. det hade kunnat gå att smäl-
ta om det inte var för att dessa de giriga använder sina
pengar aktivt i politiken för att få ännu mer. De lägger
miljarder i lobbypengar på alla nivåer och i huvudsak
handlar det om att genomföra skattelättnader för de
superrika och att hindra mijöregler för industrin. Sed-
an många år drivs också stenhårda kampanjer för att
krossa fackföreningsrörelsen.
I dokumentären En amerikansk mardröm skärskådas
dessa de amerikanska superrika. Sedan 60-talet har
det skett en gigantisk överföring av rikedom i USA från
de fattiga till de rika. Ibland pratar man om att 1% av
befolkningen äger det som behövs för att styra USA,
men sedan har vi 1% av den enda procenten som är
gigantisk rika och då framkommer bilden av USA som
en oligarki styrd av några få män.
Dessa män lever dessutom i mycket i samma fastighet
i New York på 740 Park Avenue.
I det lilla kan man se det stora. Dessa män som äger
miljarder dollar är ogina och giriga. De betalar dåligt
med dricks och sparkar personal för minsta skitsak.
Pengar för dem är makt. Makt över ting och människor.
De vill inte glädja någon.
Bland det värsta är att de har Ayn Rand som sin husgud.
Rand var en anarkokapitalist som ansåg att allt skulle va-
ra privat och att fattiga människor var lata och obehagliga.
Miljadärerna eller oligarkin i USA subventionerar bokutgiv-
ninga av denna Rand, de bekostar storfilmer som får den
ryska socialrealismen att framstå som revolutionär dadaism.
Det handlar om ren propaganda i bästa Goebellsanda. De
styr presidentval, val till kongressen och senaten med akti-
va kampanjbidrag och lobbying. Varje gång någon andas
om skatter slår hundratals TV-bolag kollektiv till och vrålar
kommunism. I Winsconsin köpte man guvenören som dir-
ekt efter blivit vald tog strid mot de fackföreningar som org-
aniserade offentliganställda. Man köpte folk för demonstra-
tioner och pumpade in pengar för att krossa facket. Facket
är nästan den enda kvarvarande organisation som tar kamp
för de icke-rikas räkning.
Vi ser samma utveckling i Sverige. De rikaste rika blir ännu
rikare. De lobbar och de styr. Kampanjer mot facket är van-
liga. Under år man svansklippt sossarna och gjort dem till
ett rent maktparti. För att få makt i Sverige är det så att man
måste hålla sig väl med de som äger pengarna.
Det ser mörkt ut. Gemene man har blivit atomiserad. Endast
de rika är organiserade. Få reagerar längre på sanslösa bon-
usar, otroliga arvoden och vinstutdelningar, skattelättnader
för de ogenerat rika. ROT-avdrag som nu i veckan utveckas
så att de rika får skattelättnader när de anställer folk till priv-
ata fester.
Makten blir mer naken i sin utövning. Det är som om all historia
bara försvunnit. Kloka makthavare vet vad som händer när man
driver maktfullkomligheten för långt. Då uppstår revolten.
Där är vi inte. SvTs serie Why poverty har varit bra men hur många
ser den? Hur många tar intryck? Hur tar serien sig i den allmänna
debatten?
Svaret på alla frågorna är På spåret, Solsidan, Factory X och all
annan skit som trycker undan allt viktigt ur människors huvud.
 
 

2012-12-01
23:43:00

Rich woman and the poor
Från RFHL:s hemsida:

Så kliver de på. Det är Isabella Jernbeck och Mats Gerdau från socialutskottet och så en politisk sekreterare. Jag börjar med att berätta att det finns en klar överrepresentation av fattiga människor bland de som fastnar i ett tungt beroende och hinner säkert hålla på i två och en halv sekund innan Isabella bryter in.

”Fattigdom förknippar jag med Afrika”.

”Har du prövat hur det är att leva på socialbidrag under lång tid? Har du prövat att gå runt på 5–6 000 kr i månaden?” frågar jag.

”Ja men herregud', säger Isabella, ’på de inkomstnivåerna är det ju ingen som ligger under någon längre tid.” […]

”Jag har en bild av att våra medlemmar går på socialbidrag år efter år. Och att inkomstnivåerna inte blir högre när de får ett sjukbidrag eller pensioneras.” säger jag.

”Det finns inga fattiga människor i Sverige tycker jag”, avslutar Isabella.

Rötterna finns starka i det moderata partiet:

Det gillar inte skatt:

De tycker att historia är lattjolajbans:

 

 

 

 

 

 

2012-12-01
23:07:33

Rasister är som 70-talsvänstern
Realisten är nazisterna sida och de brukar vanligen
lägga ut namn på alla brottslingar om de är invand-
rare. De gör dock ett undantag och det gäller sven-
ska pedofiler.
När man läser kommentarsfältet i artikeln ovan kom-
mer dock bockfoten fram. En, som alltid anonym,skri-
ver:Det kunde lika bra ha varit en invandrare.
Vad en svensk pedofil har med invandrare att göra är
en gåta som bara en människa med en paranoid världs-
bild kan förklara.
Den rasistiska högern verkar nu vara mogen för samma
typ av självsanering som yttersta vänstern på 70-talet.
SDs kärna rymmer mången rasist som inte gillar den nya
linjen och detta vill självklart Nationademokrater och Sven-
skarnas parti dra nytta av. Nationaldemokraterna har ju red-
an börjat splittra upp sig själva så processen är igång.
Jag tror inte man behöver göra så mycket. De paranoida
kommer att driva på och splittra upp skiten och snart kom-
mer de att driva omkring som småskitar igen. De kommer
att lukta men inte ställa till så mycket skada.

2012-12-01
22:49:55

Rasistisk fattigdom
Avpixlat bedriver man kampanjer mot allt som represen-
terar mångafald och kulturell särart. Endast det svenska gott
nog. De publicerar ett klipp där fyra invandrarmän(unga ditos)
förgriper sig på en ung kvinna(tjej). Jag har inte sett det för jag
vill inte bli ursinnig utan att kunna göra något åt det.
Handlingen är avskyvärd och de unga männen svin. Ingen tve-
kan om det och jag hoppas att de straffas hårt om inte av lagen
så av andra.
Det är inte detta som Avpixlat syftar till. Nej, de har inga sympa-
tier hos den unga kvinnan. De skiter i henne. De är ute i politiska
syften och att skuldbelägga alla muslimer.
Det är ett utslag av paranoja.
Är man paranoid upplever man inte själv sin sjuka världsbild.
Avpixlat säger att de unga männen har  muslimsk invandrarbak-
grund och är från Göteborg.
Det viktiga för Avpixlat är inte att ge sig på de fyra männen utan
alla med muslimsk invandrarbakgrund och det till priset att man
också ger alla ansiktet på den kränkta unga kvinnan.
Hur dum och ignorant kan man bli?
Om fyra vita män gav sig på en kvinna skulle man då skriva fyra
kristna med svenskfödda förfäder sedan några hundra år. Vad i
hela friden skulle det förklarar?
Ingen försvarar handlingen men däremot tänker jag inte anklaga
en massa helt oskyldiga och hedervärda människor för att de råk-
ar vara muslimer med invandrarbakgrund.
Avpixlat gör också jämförelsen  med SD-stollarna som senast skäm-
de ut sig via en mobilfilm. Tre förtroendevalda SD-politiker blir offer
i Avpixlats tankevärld. Om SD-politiker skall löpa gatlopp skall fyra
förortsmän göra det. Ja, inte mig emot vad det gäller de fyra, men
varför skall alla andra muslimer eller människor med invandrarbak-
grund dras in i en kollektiv skuld ( a propos kollektiv skuld så har ju
inte det praktiserats i stor skala sedan Adolfs dagar).
Mina sympatier går till den unga kvinnan. De fyra svinen som förgrep
sig på henne är inte annat än att förakta. Det delar jag med 99,9% av
alla blattar i detta land. Avpixlat och det anonyma skrivarna bakom den-
na sida borde ha kuk nog att angripa människor i eget namn.
 

2012-12-01
10:12:00

Ord
Jag kollade Snow White and the Huntsman och blev inte
särskilt imponerad. Enda glädjeämnet var ju dvärgarna där
man besatt med ruskigt bra aktörer. Bob Hoskins,Eddie Mar-
san, Toby Jones,Brian Gleeson och då inte minst den råaste
av dem alla Ray Winstone.
I en scen där Winstone lägger en brakskit översätts att lägga
en brakskit med, att sjösätta en brungädda.
Det var nytt för mig.