leifsjoqvist

2013-11-30
23:53:23

Alternativa utvecklingsvägar

2013-11-30
20:41:42

40 år sedan
Ett tecken på att jag inte längre är ung är
att det är 40 år sedan ett av de bästa albu-
men någonsin Selling England by the
pound  av Genesis kom ut. Skivan gick och
gick och gick och går fortfarande.
The Musicla Box är ett coverband som hyllar
Genesis med att göra konserter för utsålda
hus i framför allt USA. De hyllar Gabrieleran
och har gjort konserter av albumen Foxtrot,
Nursery crime och Selling England by the pound.
Tillsammans med gamla Genesismedlemmar
gjorde från 2000 även The lamb lies down on 
Broadway. Framgången för coverbandet har
nu inneburit att det också gjort konserter av
Trick of the tail och Watcher in the skies , allt-
så de två första skivorna efter att Gabriel läm-
nade. I mitt tycke klart sämre än de som var
det egentliga Genesis. De borde istället kon-
centrerat sig på att köra första albumet som
är bättre än de som kom utan Gabriel.
När sedan Steve Hackett lämnade blev Gene-
sis en popgrupp utan något som helst värde.

2013-11-29
11:40:00

Babels torn
När man lyssnar till Ring P1 känner man historiens vingslag.
Folket i Babylonien uppstår. Var och varannan som ringer in
säger sig tala för folket. De som enskilda individer uttalar sig
för alla. Det kan handla om invandring eller skatter. Inte säll-
an säger man att frågorna handlar om Sverige. I andra länder
är det minsann inte så. Man skulle ju önska att de då någon
gång tvingades exemplifiera.
Denna individualisering är ju ingen slump. Det finns en tanke
bakom. Atomiseringen av samhället är ju en av nyliberalism-
ens grindstolpar. Dock stoppar atomiseringen vid den ekono-
miska makten. De som har är inte intresserade av att stjälpa
varandra. De som har vet att om de skall behålla sina privile-
gier handlar det om att stoppa motmakter att organisera sig.
Därför är det bra med bolagsstyrelser och aktieägarföreningar
men fult med fackföreningar.
En mindre sak i sammanhanget dök upp idag. Det handlade om
en flcika som varit utsatt för "grävskopan" av småpojkar på  en
förskola. Då sätter den moraliska paniken igång. Någon säger
att detta beror på sexismen i samhället eller att män inte uppfost-
rar sina söner. En annan säger att detta är en ny företeelse och
suckar "vart är vi på väg". Ibland undrar jag om det finns en gene-
tisk hjärnpropp som sätter in efter att man passerar trettoårsgrän-
sen. Kolla kön har barn gjort sedan urminnes tider. Det lilla barn-
et fascineras över att man har olika saker mellan benen. Om det
då ibland går galet behöver man inte skena iväg i panik och ut-
ropa domedagen utan bara lugnt tala barnen tillrätta. ingen skall
behöva uppleva obehag men vi kommer alltid att ha några som
kommer att göra det hur vi än gör. Den moraliska paniken däre-
mot är livsfarlig. Den moraliska panik som uppstod under incest-
åren på 90-talet utmynnade bl a i att några kvinnotokar påstod
att 20% av alla som växte upp utsattes för sexuella övergrepp av
andra familjemedlemmar(då i huvudsak fadern). När hysterin la
sig och det blev sansat kom man fram till promilletal.
I det perspektivet kan ju Babels torn var att föredra. Idag är det så
att vi lyckas bara samla oss kollektivt när det gäller moraliska fråg-
or men springer som halshuggna hönor när det gäller ekonomiska
eller rena maktfrågor.
 

2013-11-29
11:18:00

Moral eller politik
Ett exempel på hur vi pratar moral istället för politk är
synen på tiggeri. I dagarna har det sagts att visst skall
vi ge tiggarna en slant i burken, då är vi ju goda. Men
är det så? Tiggeri är ju ett symptom på ett orättfärdigt
samhälle. Ingen skall behöva sitta och tigga. Det är en
politiks fråga att få bort tiggeriet. Den som istället kon-
centrerar sin kraft på att lägga en peng i muggen går
ju det orättfärdiga samhället till mötes.
Överhuvudtaget är det mer moral än politik. Sverige från
efterkrigstiden fram till 70-talet var det samhället i ett hist-
oriskt perspektiv som var det mest jämlika. Visst fanns det
företeelser som var mindre bra men i huvudsak kunde man
se att det jämlika samhället gav goda skolor, låg kriminalitet,
nästan ingen arbetslöshet, bostäder åt alla, liten social utslag-
ning och högt deltagande i de beslutande processerna.
Vad var det som gjorde att detta gick fel? Inte fan var det s k
massinvandringen. En omläggning av politiken som syftade åt
nyliberalism gav oss ökad ojämlikhet som drog isär det samhälle
vi lever. Enkelt uttryckt har vi under de senaste 30 åren gång på
gång fått politiska beslut som överfört tillgångar från de mindre
bemedlade till de som redan har och det fortsätter.
När någon ropar efter politisk kamp svarar makten att det är ju en
omöjlighet. Valfriheten i skolan är en sådan fråga. Trots att vi ser
att skolan generellt blivit sämre i desintegrationens tecken svarar
man att det är omöjlighet att hindra kapitalet för att föra skattepeng-
ar från det offentliga till privata fickor. Hur kan det vara en omöjlighet?
Det politiska svaret på detta är att man skall arbeta med moral och
värdegrunder. Det handlar bara om tolerans. Det gör det inte alls.
Det handlar om makt.
Det tragiska är ju att en stor del av arbetarklassen har blivt så jävla
dum att det inte ser skogen för alla träd. Hur kan man missa att det
är kaptalkoncentration till de rika som vårat huvudproblem? Hur kan
man tro att om man frigjorde kapital ,genom att utvisa invandrare ell-
er stoppade folk vid våra gränser(om man nu tror att ekonomi funge-
rar så) att detta kapital skulle hamna i vård, skola eller omsorg?Var-
för skulle kapitalet som under 30 år kämpat med alla till buds stående
medel att koncentera kapital till de rika helt plötsligt skulle avstå en
stående pengapung? För att de är svenskar? Är de rika i Sverige
nationalister? Icke. De rika är monetarister. De söker ökad rikedom
och erkänner inga gränser.
 

2013-11-28
22:51:00

Moral eller rättvisa
I kvällens debatt säger Odenljung att de inte fått igenom
ett program som syftar till bättre värdegrunder och etik.
Jag anser inte att det är moral vi behöver eller bättre
värderingar. Vi behöver rättvisa.
När folk världen över genom historien tagit kamp har det
alltid handlat om att man vill ha förändringar, demokrati,
rätttvisa eller olika former av friheter mot förtryck.
Sällan eller aldrig har de som förklarat kamp krävt att
det skall till bättre moral eller goda värdegrunder.
De som åberopar moral och värdegrunder är alltid de
som har makten eller som styr orättvisan eller inte vill
ge upp sina privilegier.

2013-11-28
22:25:34

Bottle babies
En kommentar till veckans diskussion om amning
kontra nappflaska ur ett internationellt perspektiv.
http://www.youtube.com/watch?v=zctp7VGeUew
 
1976 gjorde Peter Krieg en dokumentär som hand-
lade om hur Nestle lurade på fattiga familjer i Afrika
modersmjölksersättning. Hur många som dog på
grund av detta vet vi inte. Det finns tusentals grav-
ar i Afrika med en nappflaska på korset. Mödrar som
aldrig begrep att det var den ohygienska flaskan som
dödade deras barn.
 
 

2013-11-28
01:47:43

Vänster
Jag har suttit och lyssnat till Slavoj Zizek på Youtube
ikväll. Det är högt och lågt samlat. Det handlar mycket
om vad vi inte ser men som är. Det handlar om att vi
vet men inte vill veta.
På en fråga han får varför han inte deltog i en konferens
med engelska socialistpartiet svarar han att vänstern in-
te har utvecklats utan lever kvar i sin helhet i 1900-talet.
Lösningarna på dagens problem hämtas ur de gamla lös-
ningarna. Han hävdar att politik skall göras utifrån den
verklighet människor lever i, inte har levt i. Det kan ju kän-
nas lite märkligt av en man som hyllar Hegel, Marx,Lacan
eller som i sin filosofi i allra högsta grad lever i ett 1800-tal
och i några få fall 1900-talet.
Dock håller jag med att vi inte ens har börjat att praktisera
socialismen i en verklighet där den skulle kunna fungera.
Jag tror också att vägen dit har långt kvar.
Vi måste börja tänka över individ-kollektiv och vad verklig
frihet i grunden betyder och för vem och vilka.
Jag tycker om utopiska tankar. Jag tror vi behöver visioner
om hur ett bättre samhälle skulle se ut. Vem hindrar detta
egentligen?
Idag uttrycker vänstern nästan bara negationer. Den är emot
nedskärningar och låga löner, emot arbetslöshet och emot
kärnkraft. Vänstern måste bli mer offensiv och prata om vad
den är för. Hur ser vänsterns samhälle ut? Med den struktur
vi har idag är det ju givet att om man bara vill skattefinansiera
varje reform finns inget annat alternativ än en kapitalism med
höga skatter som i sig är en motsägelse. Det måste finnas alt-
ernativ till hur man producerar, hur man organiserar denna prod-
uktion och kanske viktigast av allt vem som skall äga denna
produktion. Under 70-talet fanns tankar om att organisera arb-
etet på ett annat sätt. Arbetarägda företag, kooperativ och det
fanns långt gångna tankar om att även ekonomi måste bli satt
under demokratisk kontroll. Det försvann men frågorna äger mer
än någonsin sin giltighet idag, ja kanske mer idag.

2013-11-27
13:36:40

Konspirationer
På 80-talet skrev Jan Guillou halvt skämtsamt att KPML(r) var
skapade av SÄPO. Vad han menade var att partiets praktiska
politik gjorde att hela vänstern undergrävdes och att de i huvud-
sak ägnade sin tid åt att söndra vänstern med kampanjer som
strävade efter att ställa folkrörelserna åt sidan och att aldrig ingå
i enhetsfronter då all deras politik gick ut på att stärka deras eget
parti.
Ett liknande scenario finns kring SD idag. Guillou  skrev att SD ska-
pade järnrörsaffären för att sedan framstå som offer. Det blev ju
faktiskt konsekvensen. Man kan ju också fråga sig varför ett elva
år gammalt uttalande av Jonas Åkerlund helt plötsligt dyker upp.
Vem hittade det och varför just nu?
SD gynnas alltid av att det de kallar "eliten" går ut samfällt och för-
dömer dem eller gör narr av dem. När eliten skrattar sluts leden i
SD och ytterligare några sossar tar steget över.
Vad som verkligen skulle behövas är en rimlig ananlys av vad  SD
är. En början i en sådan analys kunde vara att skräskåda vad folk-
hemmet egentligen var. Sd hänvisar ju alltid till den gamla goda tid-
en.
Man kan ju se klara tendenser från Alva och Gunnar Myrdals rapport
om hur det skulle rensas i det genetiska i den svenska folkstammen
över hur man förordade arbetslinjen till att det alltid funnits en skep-
sis till det icke-svenska.
Jag växte upp med att man såg med stor skepsis på zigenare och
tattare och sedan degosar och macaronis. Detta var utbrett. Skillnad-
en var att denna utbredda rasism inte hade sanktion uppifrån och
att landet befann sig i ekonomisk utveckling. I läseboken för alla barn
kunde man ju se svarta med stora negerläppar utan att någon reager-
ade. Det fanns också ett utbrett förakt mot de som inte klarade sig
själva. Det var inte lätt att ha funktionshinder av något slag, det var
inte lätt att vara missbrukare, socialhjälpstagare var stigmatiserade,
vara ensamstående var utsatt och mången är de kvinnor som fått
utstå social mobbing bara för detta. Föraktet för svaghet var en del
av det svenska folkhemmet.
Om man börjar analysen med att det fanns fascistiska inslag i tanken
om folkhemmet kanske inte steget skulle bli så långt när man sedan
visar att SD bär detta inom sig.

2013-11-26
11:18:45

Dröm och verklighet
Jag vaknade inatt med olustkänsla. Jag förstod först
inte varför. Vanligtvis vaknar jag för att jag är pissnödig
men så var inte fallet nu. Sakta kom drömmen fram. Jag
såg bilderna från det jag drömt. Jag klädde av mig inför
några kvinnor och de garvade åt mig och sa att jag var
fet. De kom fram och nöp mig i fläsket. Någon ropade
hånfullt att jag var gråhårig. Jag undrar vad en freudiansk
terapeut hade kunnat gjort av detta?
Jag gick ut till badrumsspegeln och tittade på mig själv.
Ur minnet steg en comic strip från 70-talet som jag inte
ens då tyckte var rolig men som bitit sig fast:
En man står i badrummet och spänner sina muskler.
Han frustar, 90 kilo dynamit, 90 kilo dynamit..........
Bredvid står hans hustru med papilljotter i håret dolda
av en badmössa. Hon säger:
-Men en väldigt liten stubin...............
Nej, det var ingen bra start på dagen.

2013-11-26
00:21:13

Röda armen kommer..............
Aravindan Balakrishnan och hans hustru höll tre kvinnor som slavar
i 30 år. Häromdagen blev dessa befriade. Balakrishnan var medlem
av Communist Party of Britain Marxist-Leninist vilka fortfarande
existerar och verkar i det lilla. För Balakrishnan var CPBML dock in-
te radikalt nog utan han bildade istället Workers' Institute of Marxism–
Leninism–Mao Zedong Thought. Denna organisation var fullt förvis-
sade om att Kinas Röda Arme skulle "befria" England och då skulle ju
Balakrishnan och hans lärljungar komma till sin rätt. Det påminner om
Rebellrörelsen i Sverige. Jag trodde den senare var unik men så var
icke fallet. Rebellrörelsen ville ju att KFML skulle upplösas och att dess
medlemmar skulle bilda en cell i Sverige till Kinas Kommunistiska Parti.
För att hylla oktoberrevolutionen, då Mao brukade simma över Gula
Floden, for Rebellrörelsens medlemmar till Eriksdalsbadet, satte ett
fotografi på Mao på ena sidan och simmade sedan från andra sidan
till fotot.
Man kan ju lätt se varifrån Monty Python hämtade sin inspiration ifrån
när de gjorde scenerna med de rörelser som skulle befria Palestina
från romarna. Underbar är scenen när det fastställt att Brian skall kors-
fästas och något måste göras och Cleese utropar att "Vi måste agera
genast" och de kommer fram till att de måste ha ett möte.
Balakrishnan har beskyllts för att vara en Presentist vilken innebär att
bara nuet existerar, alltså ingen då- eller framtid.
Robert Griffiths, generalsekreterare för CPBML, sa i år att Balakrishnan
och hans medlemmar:
"If one were to be brutally honest they were more of psychiatric interest
 than political interest. They had nothing to do with the mainstream left-
wing and communist politics of the day"
 

2013-11-24
18:45:00

George Harrison
Martin Scorseses dokumentär Living in the material world
handlar om Harissons liv. Första delen av denna tre timm-
ar långa film handlar om Beatlestiden. Jag tänker då på
hur lite jag lyssande på Beatles. När andra lyssnade på
She loves you föredrog jag Tages och Sleep little girl.
Det är ju senare i livet jag inser deras storhet och vilket
otroligt genomslag de hade. Lennons uttalande om att
de var större än Jesus var troligen högst sant. Men än-
då var det vad de representerade mer än vad de skap-
ade som gjorde dem så stora. De kom i rätt tid och fyll-
de ett tomrum. De var rebeller utan innehåll vilket gjorde
att alla kunde ta dem till sig.
Alla i dokumentären talar sig varma för Harrison men jag
tycker bara han verkar introvert, ytlig och skittråkig.
När han själv kommer till tals uttrycker han inte en intres-
sant tanke. Det är svammel om livets mening och andlig-
het utan någon styrning.
Harrison som soloartist imponerar inte heller särskilt mycket.
Visst lyssnade jag på My sweet lord och det fastnade men
inte mycket mer.
Det som lyfte i min värld var Travelling Wilburys. Vi hade vid
den tiden en massa löjliga pojkband som alla var lika och som
kokades ihop efter en utseendemall för att nå så många unga
som möjligt. Så kom gubbagänget T W och jag var salig.
Den enda soloskiva jag har med Harrison är Cloud nine och
den är ju riktigt bra.
Trots allt, det är en sevärd film. En massa journalfilmer och
intervjuer med personer som Clapton och Idle gör att det
bir till en resa i en värld som var långt ovanför min egen men
som självklart påverkade på ett eller annat sätt.
 

2013-11-24
14:21:00

Tiden går
Jag rotar i en gammal låda och hittar
ett litet häfte som min son gjorde för
många år sedan när han gick i andra
klass.
 
Tiden går bara minnen består.

2013-11-24
11:47:18

Krig är fred
Jeremy Scahill gav för några år sedan ut boken om Blackwater.
Ett företag som finansierades av den amerikanska staten för att
hålla ordning i Irak. Mängden av övergepp var otaliga och det
gjordes av ett företag. Att döda blev till private business.
Nu har Scahill gjort en film som heter "Dirty wars". Den handlar
om den tidigare hemliga organsiationen JSOC som efter dödan-
det av Usama bin Laden blev offentlig.
JSOC har till uppgift att söka upp och eliminera fiender till USA.
Deras dödande lämnar ond bråd död efter sig. Kvinnor och barn
blir till collateral damage.
Man mördar 16-åriga söner till ledande islamister och tydligen med
avsikt för vad dessa unga kan komma att bli.
Man stödjer krigsherrar i Somalia för att jaga Al shabab. En utom-
stående kan ju fråga sig om ont kan förgöras med ont.
JSOC agerar utan kommando världen över. De kan dyka upp var
som helst för att förgöra flenden.
USA har inga som helst tankar att avsluta krig. De vill ha krig men
under deras kontroll. JSOC är lösningen. Inga stående armeeer
utan man krigar världen över med drönare, robotar , via ombud
och med specialenheter. Få egna förluster.
Redan president Eisenhower, själv general, varnade vid sin avgång
för det han kallade det militärindustriella komplexet.  USA står för
hälften av världens alla miltära tillgångar och för mer än det när det
gäller vapenproduktion. Skulle detta komplex vilja annat än att ha
det permanenta kriget?
Orwell igen. 1984. Krig är fred, Frihet är slaveri,Ignorans är styrka.
Orwell lanserade newspeak i en fiktiv värld. Nyspråket finns nu i vår.
USA pratar om frihet och understödjer det permanenta kriget.
USA pratar om den privata friheten och avlyssnar hela världen.
 

2013-11-23
20:57:50

Kennedy död i 50 år och en dag
Igår frågade en av mina spelare om jag trodde
att USA låg bokom 9/11. Jag svarade då att jag
inte trodde det. Han svarade då att det bara är
gamlingar som inte tror det.
Jag tror inte på det då det inte kommit fram infor-
mation som ger evidens på att det skulle finnas en
större konspiration.
Jag tror inte heller på alla de konspirationer som gör
gällande att Lee Harvey Oswald inte skulle vara mör-
daren för femtio år sedan och det av den enkla anled-
ningen att inget större behov av ett sådant mord före-
låg. Varför skulle CIA eller annan statlig myndighet ta
den enorma risken att mörda en president? och för vad?
Lyndon Johnson har ju i efterhand visat sig vara en
större reformator än Kennedy. kriget mot Vietnam var
han redan inne på. Ett mord på Kennedy skulle helt en-
kelt vara meningslöst ur någons maktperspektiv och
om maffian skulle gjort det varför då tiga? När maffian
mördar vill de ju skicka signaler på att jävlas du med
oss kan du dö. Det har gått 50 år och om det funnits
en konspiration  skulle ju med säkerhet någon under
årens lopp läckt.
Konspirationstankar är särskilt lockande för unga. Det
finns en slags förhöjd existenskänsla av att tro att det
finns en massa saker som vi inte vet som sker bakom
våra ryggar. För äldre räcker det gott att se hur orättvist
det är i fördelningen av jordens resurser och vad en stor-
makt som USA gör för att försvara sin makt. Det perma-
nenta kriget har pågått sedan invasionen av Afghanistan
och visar inga tecken på att avslutas. Det ligger öppet
framför oss och det behövs inga konspirationsteorier för
att se att USA är en imperialistisk och orättfärdig stormakt.
Konspirationstankar är ju annars lockande och eggande.
Man behöver ju bara ta in det som passar in i konspirations-
tanken för att få den att fungera. Med ett sådant synsätt kan
man i princip bevisa vad som helst.
 
 

2013-11-22
12:39:00

Skillnad på folkmord och folkmord
Röda kmerernas folkmord är de få som inte tar avstånd från.
Frågan är bara vad det är vi skall lära av det. Hur skall vi ag-
era för att det inte skall hända igen?
Sällan förs ju det amerikanska terrorkriget in i ekvationen. USA
startade ju under Nixon-Kissinger ett exempellöst terrorkrig mot
Kampuchea där man under några år fällde mer bomber över det
lilla landet än vad som fällde sunder hela Andra Världskriget. Lan-
det blev till en bombkrater där allt jordbruk slogs ut. I detta kom en
ung arme av kmerer till makten.  Enda sättet att inte masssvält skul-
le drabba folket och med det epidemiska sjukdomar var att få ut alla
att bruka jorden. En god tanke som slutade i katatstrof.
Dock till skillnad från Indonesien var inte tanken att man skulle slå
ihjäl en massa människor. Det fanns inte en tanke med massdödan-
det som i Indonesien att man skulle slå ihäl alla kommunister och olik-
tänkande, intellektuella och kineser. I Kampuchea kom folkmordet av
att man var för eller mot den nya ordningen. Den som inte var för det
nya Kampuchea torterades och dödades. Oavsett vilket var dödandet
minst sagt lika grymt i bägge länderna.
 
Men Indonesien har smugit sig under radarn i alla år. Landet hade USAs
stöd i folkmordet som startade 1965 och pågick under några år. Man stört-
ade den lagliga regeringen under Sukarno med benäget bistånd från väst.
I filmen The act of killing får några av aktörerna under folkmordet gestalta
vad de gjorde. Det är en hop sinnessjuka individer som träder fram. Värst
är scenen där landets nuvarande idrottsminister som deltar i en rekonstruk-
tion av en attack mot en fredlig by 1965 där alla mördades och byn bränd-
es säger till deltagarna att inspelningen var för grym. Han säger att alla kom-
munister skall förgöras och utplånas, men att det skall ske på ett humant sätt!
En av de deltagande paramiltära soldaterna berättar villigt hur han våldtog
alla kvinnor som kom i hans väg.
 
 
Det är en grym film som visar vad som sker när man släpper på kontrollen
i ett officiellt hat. Indonesien är en skamfläck på historien karta.
Det ännu märkligare är att Indonesien några år senare organiserar ytterlig-
are ett folkmord. Denna gång på Östttimor. När Östtimor förklarade sig
självständigt 1975 svarade Indonesien med en ockupation och även denna
gång med benäget bistånd från USA och väst. Man räknar med att indones-
iska trupper och pararmilitära grupper mördade upp till 25% av landets be-
folkning. Alltså en värre handling än den i Kampuchea om man nu kan kate-
gorisera folk i procentttal.
Vem minns några manifestationer mot Indonesien?

2013-11-22
11:16:00

Asexuell front
Mitt liv som asexuell visar sig inte bli så enkelt
som jag hade hoppats. När man talar om för
kvinnor att man är asexuell blir detta provocer-
ande. Det är som att man hamnar i samma grupp
som players och våldtäktsmän. Många kvinnor
är trygga i sin roll som objekt och om någon då
säger att det inte är objekt utan bara intressanta som
tänkande och sociala varelser blir det ett hot mot
deras vara. Myntet har två sidor.
En kvinna jag träffade svarade på min förklaring att
jag var asexuell att det var den bästa raggningsfras
hon hade hört.
De asexuella är väl i huvudsak lika få som vänstern
och då känner jag mig hemma. Det visar sig också
att denna minoritet har samma önskan som vänstern
att föröka sig genom delning, vilket ur ett evolutionärt
perspektiv borde vara bra då celldelning är grunden
till utveckling. Dock är inte social organisation samma
sak som biologisk.
I den asexuella gruppen finns ju två huvudgrupper. De
som inte har någon drift överhuvudtaget och de som ba-
ra ägnar sig åt självbefläckelse. Det är i den senare grup-
pen som problemen uppstår. Jag själv tillhör ju gruppen
heteronormativa självbefläckare och tar starkt avstånd
från i princip alla andra självbefläckare.
Det är som med allt annat, varför skall man göra livet enk-
elt när det kan göras svårt och komplicerat. Det är kanske
den viktigaste frågan för människan. Inom evolutionen är
man ju inte överens om ifall man går från ett komplicerat
vara till en ett enklare eller tvärsom.
 
 

2013-11-22
10:52:59

Ord
Igår var jag med och spelade in ett inslag för Bingolotto
som skall gå den 8 december. Det höll på till långt in på
natten och jag började bli slirig i huvudet. Så 22.43 använ-
de jag ordet "annorstädes" och det blev omtagning. Jag
blev förvånad för jag tycker verkligen inte att "annorstädes"
är ett ord som brukas som svårt.

2013-11-20
14:26:38

Går inte att köpa
Artur Koestlers böcker går inte längre att få tag i på
svenska mer än i antikvariat. Det är då jag inser vär-
det med att behålla och magasinera böcker. Jag har
de viktigaste va honom i hyllan och då i synnerhet
Natt klockan tolv på dagen och de två självbiografier-
na Den osynliga skriften och Pil i det blå.
Koestlers politiska tid är den som jag finner intressant.
När han i senare delen av livet ägnar sig år parapsyko-
logi och övernaturligheter blir han meningslös.
På ett mycket bestämt sätt blev romanen Natt klockan
tov på dagen en vändpunkt i mitt liv. Det var då jag såg
stalinismen i tydlighet. Systemet förstörde även de som
hade de bästa intentionerna med sin övertygelse. Huvud-
personen Rybasjov grips och förhörs under de stora Mosk-
vaprocesserna likt hundratusentals andra. De flesta avrätt-
ades och de märkvärdiga var att de flesta erkände även om
det var uppenbart att anklagelserna var falsarier. För den
som såg Råstams reportage om mordbränderna i Falun och
de unga som där erkände trots att de var oskyldiga kommer
en del att kännas igen. De flesta under Moskvaprocesserna
var ännu övertygade kommunister och erkände för det stör-
re goda. De erkände för att kommunismen skulle bestå och
utvecklas. Deras personer var oväsentliga i historiens gång.
När jag läste detta kände jag att det är inget jag kan ställa
mig bakom. Varför skulle jag erkänna inför falska auktoriteter?
Varför skulle jag ställa mig bakom ett system som kräver total
underkastelse utan debatt och diskussion? Varför skulle jag
sympatisera med ett system som krävde vertikal ordergång?
Jag tror inte att ändamålet helgar medlen. Jag tror inte att
man kan förändra ett samhälle med brutalitet och diktatur
för att det sedan skall bli ett lyckorike. Jag tror att vägen är
målet.
 

2013-11-20
00:19:42

Följa lagen inte alltid rätt.............

2013-11-19
10:50:00

Hur man byter skepnad utan att göra det
Under lång tid har man förvånats över att människor
bytt sida från en närmast leninistisk ståndpunkt till
en kapitalistisk. Det är egentligen inte så märkligt.
En leninist anser att massan är korkad och måste
ledas av ett avantagarde vilket är partiet. Partiet i
sin tur styrs av den demokratiska centralismen vil-
ken i praktiken har inneburit att centralstyrelsen har
fattat ett beslut som alla kadrer under har att lyda
utan att ifrågasätta.
Om ser till ett större företag styrs ju det på nästan
exakt samma sätt.
Så den som går från att vara medlem i ett leninistisk
parti till position i ett större företag gör samma jobb
med samma syn på människan och samhället men
tjänar bra mycket mer pengar.
 

2013-11-19
10:05:59

makthungerns konsekvenser
Socialdemokratins ideologilöshet får numer alltmer märkliga
konsekvenser. En undersökning visar att SD är det näst mest
populära partiet för LO-medlemmar. I det perspektivet kan man
ana att det kommer att finnas en större tolerans för rasism och
fascism då ju makten är viktigare än varför man skall ha makt.
Enligt Löfven finns ju inte längre höger och vänster. Det finns
bara makt. Det är ju en korporativ förklaring till den politiska agen-
dan.

2013-11-19
00:15:00

SD och verkligheten
Polisen skriver:

2013-11-18 15:11, Stöld, Göteborg

På Marklandsgatan blir en kvinna av med sin väska. Det är två killar på moped som tagit den.

De tog hennes väska som låg i cykelkorgen och försvann sen från platsen. Kvinnan, som är i 40-årsåldern, klarade sig utan skador och uppger att killarna försvann i riktning mot hållplats Marklandsgatan och in bland villorna.

De hade på sig mörka kläder och mörka hjälmar och åkte på en äldre EU-moped. Väskan hon blev av med är en svart skinnväska innehållande nycklar, plånbok m.m.

Ingen gripen.

 

SD skriver:

Göteborg: Kvinna rånades i invandrartäta Högsbo

Vid 15-tiden på måndagseftermiddagen rånades en kvinna av två gärningsmän på Marklandsgatan i den invandrartäta Göteborgsförorten Högsbo. De två rånarna stal kvinnans handväska som låg i hennes cykelkorg. Väskan innehöll nycklar, plånbok m.m. Kvinnan ska dock ha klarat sig utan fysiska skador.
De två rånarna uppges ha färdats på en äldre EU-moped, och de ska ha varit iklädda mörka kläder och mörka hjälmar. Efter rånet ska de kört iväg in i ett närliggande villaområde.
 
 
Jag undrar när Högsbo blev en förort.
Jag undrar när Högsbo blev en invandrartät förort.
Det kan ju inte vara så att SD vill koppla ihop ett rån utan
kända förövare med blattar. Guilt by association kan ju
inte vara en metod som är bekväm för SD. Närå!
 

2013-11-19
00:10:53

Socialdemokratin i ett nötskal
Först uteslöt sossarna Omar Mustafa för att han var
islamist. Jag undrar över vad han gjorde där? Var det
så enkelt att man ville ha en större grupp muslimer
till valboskap?
I nästa läge hoppar Nima Gholam Ali Pour av från
sossarna orsakat av att Mustafa fått vara med och
han går till Sverigedemokraterna!
Kan ett havererat parti beskrivas bättre?

2013-11-18
12:26:17

Det är lätt att döma
Om man läser en rubrik om att ett barn blivit skadat
på något sätt och sedan att en man blivit häktad så
brukar reaktionen bli att man hoppas att de sätter dit
den jäveln. Sällan reflekterar man över att han faktiskt
kan vara oskyldig. Efter dokumentären av Råstam om
mordbränderna i Falun har åtminstone jag fått mig en
rejäl tankeställare. Det är så lätt att döma. Det är så
lätt att bli överrationell. Det värsta är att det nog är en
mänsklig reaktion som också letar sig in hos polisen
och i domstolarna. I USA har man en organisation som
letar upp gamla fall och kollar dem på nytt. I 12 fall har
man fått 12 stycken dödsdömda friade efter ny bevis-
ning. Det finns en stark relevans för uttrycket, hellre
fria än fälla. Ett samhälle som gör tvärsom blir ganska
snart brutaliserat. Jag undrar över om det någonsin
funnits ett samhälle där lagen varit för human och sty-
ret av samhället humant och förstående och konsekven-
sen av det blivit en ökad och brutalare kriminalitet. Min
tes är att det är precis tvärsom.

2013-11-18
10:07:38

Tvångsmässigt serietittande
Jag kollar TV-serier. Det har blivit ett behov. En serie av
högsta kvalite är av sådan art att man närmast gråter när
den når vägs ände. The Wire var en sådan. När jag insåg
att femte säsongen var den sista fick jag kraftig abstinens
och började att titta mer ransonerat. Det var en serie som
höll hela vägen.
Just nu går Sons Of Anarchy för sjätte säsongen och den
har nu spelat över och går på tomgång. Den startade med
en intressant intrig. Huvudpersonens far hade startat biker-
gänget i en tanke om att vara en grupp utanför samhällets
vara. Ett alternativ livsstil skulle konstitueras i bikergänget.
Det valda utanförskapet gjorde att man hamnade i krimina-
litet och när grundaren försöker att ta sig ur mördas han.
Detta ligger som grund i serien där grundarens son åter
söker att komma ut ur det kriminella varat, men som gäng-
ledarna i The Wire, eller för den delen Michael Corleoene
i Gudfadern, men märker hur svårt det är att ta sig ur när
man väl trasslat in sig och att det bestående samhället in-
te heller är särskilt välkomnande.
Franska Engrenages har spelat fyra säsonger och en fem-
te är på väg. Här går man djupare in i kriminalitetens väg-
ar upp i de högre sfärerna. Sällan eller aldrig har korruption
med så tydlig markering till det verkliga livet. Ibland kan ju
fiktionen vara så otydligt att den blir meningslös, så är inte
fallet med Engrenages.
Andra serier väl värda att ägna tid åt är Brotherhood, Deadwood,
Hell on wheels,Inspector George Gently,ja det finns många.
En series omdöme avgörs av att man bara inte kan sluta.
Den skall vara vanebildande och man skall med största
lätthert offra en natts sömn för att bara få se avsnitt till.

2013-11-17
15:39:54

De var lättare förr
I slutet av 50-talet stred FLN för att berfria sig från den
franska kolonialmakten. Kampen var brutal. FLN använ-
de terror som vapen. När man intervjuade ledaren för
FLN om hur man kunde använda kvinnor och barn i
striden svarade denne: Om Frankrike eller annat land
ger oss vapen så att vi strida på lika villkor som den
franska kolonialmakten skulle vi självklart ta emot detta.
 
Då fanns ändå en opinion i världen som var för befrielse
från kolonialism och imperialism.
Det var enklare då. Solidariteten var så självklar. I Vietnam,
i Angola, Mozambique, Guinea Bissau eller Eritrea fanns
befrielsegrupper som stod för en socialism och som ville
ha befrielse för utveckling av de egna folken. Solidariteten
hade ju i det perspektivet ett egenvärde.
 
Idag är det svårare. Den antiimperialistiska kampen har fått
slagsida och gjorts om till att min fiendes fiende är min vän.
Det är svårt att känna större glädje över att stödja  talibaner
i Afghanistan, en Saddam Hussein, en Quadaffi eller en Assad
i Syrien och då har jag inte ens nämnt Milosevic. För vilken
medborgare i Sverige kan det vara utvecklande att ett taliban-
välde skulle ta över igen i Afghanistan (vilket med stor sanno-
likhet kommer att ske när USA drar sig undan)?
 
De som sympatiserar med den imperialistiska sidan har det inte
heller så lätt. USA stödde delar av det afghanska upproret mot
den sovjetiska ockupationen och la grunden för det som skulle
bli Al Quaida. Man säher sig vara för kvinnlig frigörelse och an-
vänder det i kampen mot talibanerna och det samtidigt som USAs
viktigaste bundsförvant är Saudiarabien där kvinnorförtryck är in-
skriven i lag. USA och väst stödde saddam Hussein i kriget mot
Iran på 80-talet. Man bistod bägge sidor med kemiska och biolo-
giska vapen. Man tjänade stora pengar på kriget och undergräv-
de de den då stora fiendens, Irans, ekonomi.
 
Man kan hitta gigantiska logiska luckor i försvaret för imperialism
men det stora problemet är hur man skall förhålla sig till motståndet.
Är jihadismen en antiimperialistisk kraft? Är alla bundsförvanter i
kampen? Blir inte då nynazister en bundsförvant i kampen för att
fritt Palestina?
 

2013-11-17
15:19:16

Att ta ansvar
I dagens svenska politiska värld säger alla att de skall
ta ansvar för landet. Det är en retorik som gränsar till
korporativism.  I ett demokratisk samhälle uttalar parti-
er en ideologi som de sedan följer. De har en uttalad
politik som deras medlemmar arbetat fram och som
man vill ha sympati för. Makt blir ett resultat av detta
arbete. I dagens politiska värld är det i stället så att
makten är det centrala. Man vänder på hela steken.
I en sådan värld är alla partier bara där för att ha makt
och man vänder sig till opinioner, vilka självklart kan
manipuleras.
Det innebär att den som skall rösta inte ser till vad som
är till samhällets bästa utan vad som är bäst för en själv.
I ett sådant tänk vinner självklart de som redan besitter
makt och politiken går ut på att hålla sig väl med just
dessa grupper.

2013-11-15
15:48:02

Klargörande debatt
I en debatt från 2005 debatterar George Galloway och Cristoffer
Hitchens vad som händer i Irak. För eller emot imperialism.
Hitchens är ju särskilt intressant då han gick från att vara trots-
kist till att bli Bushanhängare. Samme Hitchens var ju också en
aktiv ateist och i det perspektivet finns ju också en intressant
koppling.
http://www.youtube.com/watch?v=XLKQGwVkczg

2013-11-15
13:20:28

Tänk om
Under åren hat jag stött på säkert hundratals individer
som hävdar att de blivit oskyldigt dömda för brott.Det
ingår så att säga i den kriminelles reportoar att alltid
hävda sin oskuld.
Så tittar jag på reprisen av Hannes Råstams reportage
om pyromandåden i Falun på 70-talet. Åtta unga Falubor
blev dömda för detta. Det var då från 13 år och lite äldre.
Råstam visar att de manipulerades av polisen och att de
erkände trots att de var oskyldiga.
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/var-de-oskyldiga/
 
I programmet intervjuas Saul Kassin som är expert på
falska vittnesmål och har visat hur vanligt det är att helt
oskyldia erkänner brott de inte begått.
http://www.youtube.com/watch?v=7jA9Q9vDYq4
 
Om lagen blir något som liknar ett lotteri är vi illa ute.

2013-11-15
11:50:31

Mer män inom vården
Under 80-talet arbetade jag inom långvården. Jag tyckte om att
arbeta med gamla och i synnerhet de som ännu hade förmågan
att berätta om sig själva eller hade anhöriga som berättade om
sin släktings liv och öde.
Jag minns också en mycket alternativ morgonrutin som jag och
en finne som hette Sami hade. Vi delade upp två salar med sex
patienter på båda och så tog  tid på vem som kunde få upp alla
patienterna snabbast. Det var i huvudsak sängliggande patient-
er som hade blöja och ofta också uridom. Det var oftast så att
det läckt ut i sängarna så att allt var blött. Det var då rutin att ta
patienterna till duschrummet och tvätta av dem, torka dem , sät-
ta på blöja och uridom och slutligen klä dem. När det var klart
skulle de till dagrummet och i flera fall var det så långt gånget
att kommunikation på vanligt sätt inte längre var möjligt. När
alla patienter var i dagrummet bäddade man rent och plockade
undan allt som smutsigt. När detta var klart stannade vi klock-
orna.
Vid denna tid kom maskinerna in i vården. Det var liftar som man
skulle hissa upp de gamla i och allt detta för att slippa tunga och
för ryggen farliga lyft.
Vi sket i det. Vi bar dem till duschen och satte dem i duschstolar
eller la dem på duschbord.  Vi bar dem tillbaka och vi bar dem ut
till dagrummet.
Det blev mycket kroppskontakt och så gott som alla gav ett leende
i all hets om bättre tid.
Dagar när Sami inte var där skulle jag samarbeta med andra och
det var oändligt tråkigt, tog lång tid och ingen tyckte att det ar ann-
at än jobbigt och tråkigt oberoende  om det var personal eller pat-
ient.

2013-11-14
10:52:32

Diabetesdagen
Idag är den stora diabetesdagen. Jag vet inte om
man skall fira det. 350000 svenskar har idag dia-
betes. I P1 Morgon pratade Aftonbladets journalist
Ann Fernholm om LCHF-kost kan reducera många
av diabetssjuka symptom och i många fall göra dem
oberoende av medicin.
Jag var på kontroll idag och alla värden var bra. Ja,
mer än bra. Min kära distrikssköterska sa att om alla
patieneter var som jag skulle hon bli arbetslös.
Jag är ganska noggrann med vad jag äter dock är jag
ingen mattaliban. Jag äter bröd, mycket bröd. Jag äter
pasta och ris. Det jag avstår är socker.
Ibland när jag går och handlar och ser en påse med en
särskild godisblandning eller vingummi kan jag få absit-
nensreaktion värdig en heroinist. Det är märkligt att allt
detta som skadar kroppen kan ha en så stark kraft som
driver oss att ändå bruka det. För mig är detta ett bevis
för att Gud inte existerar. Skulle han ändå existera mås-
te ju vår skapare var en pervers djävel.

2013-11-13
12:17:39

Hotet
Inför EU-valet så har Europas mörka partier börjat samarbeta.
Om detta samarbete konstitueras kan de få en tredjedel av
alla plaster i parlamentet. Då går Le pen, Wilders och Åkes-
son från att vara politsika parias till att bli en verklig maktfak-
tor. Ju mer makt dessa mörkermän får desto mer kommer de
att släppa på handbromsen i den edna fråga de har gemensamt
och som är deras existensberättigande, alltså rasismen.
Frågan tas inte riktigt på allvar. Åkesson blir snackis då man helt
plötsligt hittar en flera år gammal intervju på BBC där han ställs
inför frågor han inte riktigt kan svara på. Intervjuaren i program-
met Hard Talk är påläst och trycker in sig på SDs svaga punkter.
De som inte gillar SD garvar åt åkessons dåliga engelska medans
de som sympatiserar med SD stärks i tanken att de är martyrer
och att media gör allt för att bara håna deras medlemmar. Jag
undrar dock varför svenska journalister inte klarar av att ställa
samma frågor som BBC? Hur svårt kan det vara?
Jonas Åkerlund får stå till svars för vad han sa för 11 år sedan
i närradion. Samma sak här, de som ogillar SD kommer att få
vatten på sin kvarn medans de som gillar SD kommer att tolka
detta som panik från pk-media som måste leta elva år tillbaka
i tiden för att nita SD.
Man kan gå till Avpixlat och titta, Varje artikel där handlar om
hur alla andra än etniska svenska och människor med ett ariskt
utseende begår brott. Det står irakiern, kongolosen eller syriern
för att ta dagesn skörd och sedan brottet de begått. Sidan är rasis-
tisk och saknar humanism eller ens demokratiska grundlregler om
alla människors lika värde.
Ännu mer påtagligt blir det om man läser kommentarerna till varje
artikel. Avpixlat har hundratals kommentarer till varje artikel och
här tittar bockfoten fram rejält. Här åker filtret av. Man kan ju säga
att det bara är kommentarer, men vilken annan sida med politisk
anknytning har hundratals kommentarer där alla är rasister och
då i den öppna meningen och inte i SDs officiella maskerade?
Jag är dödligt trött på tjatet om att folk från andra delar av världen
har andra kulturer där våldtäkt, misshandel, mord, stöld är en vik-
tig del i deras kulturyttring. Den enda kultur jag känner till där de
ovan nämnda sakerna var viktiga och kultursammanhållande var
den nordiska vikingakulturen (i konkurrens med mongolerna).
Mätandet om att en invandrare kostar platsen för en senil på ett
åldringsboende kunde ju istället ändras så att man ställde en
skattesmitare mot tusentals platser på åldringsboende.
Grunden är dock att de som idag sympatiserar med SD kan inte
nås med förnuftsargument. Åter gå in på Avpixlat och läs retoriken.
Hur föra samtal med sådant? Det handlar om att organisera politiskt
mottsånd och rusta för värre tider. Gyllene gryning i Grekland eller
Jobbik i Ungern har visat vad som komma skall. Nazism och fascism
blir åter rumsrent. Den svenska politiska makten har visat sig bli allt-
mer ideologilös och då blir makten det enda sakramentet. Då komm-
er dessa politruker, oavsett om det är S eller M. att samarbeta med
SD om det är enda sättet att behålla makten.
 
 

2013-11-12
11:19:42

We need Archie Bunker
I början på 70-talet gick en serie som hette All in the family.
Fadern i familjen var Archie Bunker och han var allt annat
än politisk korrekt i den mening som vi idag givit det uttryck-
et. Archie var homofob, rasist, anti-katolik, hatade vegetarian-
er, tyckte att Vietnamkriget var en befrielse av världen.
Archie Bunker var en fiktion som var som spegel. Vi kunde
garva åt honom och framför allt åt hans till synes grunda för-
domar om saker och ting. Men det kunde sägas och vi kunde
garva. Idag skulle det förbjudas eller hotas om förbud. Fördom-
ar skall sopas under mattan. Lagar skall stiftas och människor
skall dömas. Det mer effektiva metoden att garva åt och på så
sätt avväpna och trycka undan. Slavoj Zizek har skrivit att end-
ast den som är så frigjord att han kan garva åt fördomen är sant
frigjord. I dagens värld 40 år efter Archie Bunker så uppstår fik-
tionen som verklighet. Problemet är bara att det inte längre är
någon som garvar.
http://www.youtube.com/watch?v=FMLJFYRtvuc
 

2013-11-10
16:37:00

dagens I-landsproblem
Antidiskrimineringsbyrån i Malmö har nu upptäckt att
glassen 88:an är nazistisk. 88 står ju fär HH vilket ger
Heil Hitler. Man kan ju tycka att det är lite efterblivet att
komma på det nu. 88:an har ju funnits sedan jag var grabb.
När man blir etnisk åt andra hållet blir det ju lika löjligt.
Vad gör vi med vitlöken?
Vad gör vi med svartbönor?
Vad gör vi mer vitkål?
Ibland skriver man svart lakrits och även söt eller salt svart
lakrits, hur skall vi ställa oss till det?
Man kunde ju önska lite mer stringens i den antirasistiska
kampen.
I radion i veckan blev det så tydligt. De flesta som berörs av
Obamas sjukvårdsreform är svarta men det som är är totalt
gemensamt för gruppen är att de tillhör gruppen fattiga.
 

2013-11-10
13:37:01

Inte alla teg
Torgny Segerstedt vägrade att vara tyst inför det stora orättfärdiga kriget.
På bilden Heinrich Himmler. Även Segerstedt liksom Nerman pressades
av den svenska staten att tiga still inför den tyska nazismen.
 

2013-11-10
13:33:31

Inte allt är givet och självklart
1940 skrev Ture Nerman i sin tidning Trots allt! en artikel
som hette Hitlers helvetesmaskin. För den blev han ställd
inför rätta. Åtalet gällde "smädande av främmande makt".
Han dömdes till tre månaders fängelse.
 

2013-11-10
01:11:34

Vänsterpartiet måste gå till vänster
Vänsterpartiet står i ett vägval. Antingen är de ett parti
där deras anställda får styra och gör så genom att med
alla till buds stående medel skyddar sina maktpositioner.
Då väljer man hellre hundra kompromisser än står fast
för en princip.
När socialdemokratin öppet visar att de bara är ett makt-
parti utan ideologiska överväganden och när moderaterna
redan har gjort samma sak från andra hållet håller vi på att
haman i ett korporativt läge. Vi sitter alla i samma båt och
vi tycker alla lika och nu skall vi samarebeta. Det kan låta bra,
men om 80% av befolkningen inte ingår i ekvationen blir det
inte lika bra. Om 80% bara skall vara valboskap som skall
rösta på vad som redan är givet blir det som i Allsvenskan,
de med mest stålar vinner. Alltid.
Vänsterpartiet måste tillbaka till sina rötter och bli ett medlems-
parti. De måste ta tydlig ställning med ett klassperspektiv. I ett
kort perspektiv kan det innebära ett ras. Media, som till 95%
är för ett korporativt samhälle, kommer att föröska skjuta part-
iet i sank. Kanske kommer också detta att lyckas. Men vad är
alternativet? Vara ett litet sosseparti som får tillräckligt med ar-
bete för att avlöna sina funktionärer som kan hålla partiet igång?
Ett parti utan någon som helst syfte annat än att vara ett alibi
för att demokratin fungerar.

2013-11-10
01:01:46

Nu är nazisterna ute på gatorna igen
För 28 år sedan intervjuade jag Vera Nilsson som
då var en 80-årig tant som varit kommunist i hela
sitt liv. Hon berättade om striderna mot nazister
på gatorna i Majorna på 30-talet. Det var en obe-
haglig tid och värre skulle det ju bli. När nazismen
gick ut i krig fanns det ju beskyddare av denna
nazism ända in i regeringskansliet i Sverige.
Nu har vi dem ute på gatorna igen. De är inte så
många men det finns många som inte behöver myck-
et för att samlas under de bruna fanorna. De stora
skaror som idag sympatiserar med SD bär många
av nazismens stigma med sig.
Hatet mot muslimer, araber och svarta finns väl eta-
blerat och det även i de högre maktskikten idag.Det
som skiljer är antisemitismen. Överheten i Sverige är
i första hand ute efter att skydda sin egen makt och
då handlar det om att tillfredsställa USA i vått och
torrt och idag står antisemitismen långt ner på den
agendan.
Steget är dock inte så långt. Den dagen USA anser
att det är bättre att offra Israel för andra bundsförv-
anter i området då kan också antisemitismen blomma
upp. Då kommer också judar att inlemmas i det allmän-
na hatet mot de som inte är europeer eller amerikaner.
Det är i detta perspektivet som alla former att etniska
förklaringar på politiska problem måste bekämpas.
Det är i det perspektivet man måste anamma en klass-
analys för att riktigt förstå var vi är på väg.
Det handlar om rik eller fattig och allt däremellan.
Det handlar om makt och motmakt i både singularis och
pluralis.

2013-11-08
12:16:39

Samförstånd syftande till monokultur
Löfvens utspel om samarbete med alla partier
utom SD borde inte förvåna. Det är följdriktigt
för hur socialdemokratin utvecklas. Det är nu-
mer ett maktparti utan annan ideologi än att
ha makt. Om den makten nås via att samar-
beta med vänstern och miljöpartiet eller den
borgerliga alliansen är oväsentligt. Det viktiga
är makten i sig.
Detta ideologiska tomrum är farligt. Om enbart
makt är drivkraften kan också grundläggande
värderingar om demokrati och humanism flytt-
as. Detta hot borde tas på största allvar.
 

2013-11-08
11:33:05

Vad skapar välfärd
Ibland undrar jag över det tillstånd som råder.
Det sägs att vi lever i ett informationssamhälle
och att det är med olika typer av information som
vi skall skapa välfärd. Sällan eller aldrig förs en
diskussion om hur vi skall bevara eller utveckla
basnäringar. Hur skall vi få mat på bordet? Hur
skall vi utveckla energi? Hur skall vi utveckla
industrier som producerar allt det som nödvän-
digt för vårat dagliga leverne?
Ibland tycks det som att det finns en tanke om
att staten har en konstant summa pengar som
skall fördelas och att det handlar om att man in-
te vill fördela allt som finns.
Skolan, omsorgen, vården, pensionärer, arbets-
lösa, socialvårdsmottagare, långtidssjuka, arbets-
lösa, kulturen, idrotten och mycket mer är vad be-
skrev som överbyggnaden. Basen är produktionen
och frågan som aldrig diskuteras är vem som äger
och utvecklar produktionsmedlen.
 
 
 

2013-11-08
01:54:35

Obehaglig TV-kväll
I Debatt SvT gick man från illa över värre till värst.
En mycket obehaglig upplevelse. Söder från SD
satt och babblade om sin extremism som han ser
från moderaterna till yttersta vänstern. Vi är alla
extremister som inte sympatiserar med SD.
Söder skulle lätt få rollen som SS-man i någon film
som handlade om Andra Världskriget. Hela hans upp-
enbarelse handlar om dubbel agenda. SD har en
politik utåt och en inåt. Läs alla hundratals kommen-
tarer på Avpixlat och du kommer att förstå. I kom-
menatatorsfälten finns vad SD syftar till att bli.När
Söder pratar om att de skall ut på torgen och ha kam-
ratstödjande verksamhet tänker jag direk på hur man
bildade SA och hur Röhm och grabbarna tog torgen
i besittning i början på 30-talet.
Sedan blev det värre Allan Widman från Folkpartiet
försvarade inte bara FRA han försvarade den amer-
ikanska avlyssningen av hela världen. När han fick
kritik av Linde(V) så sköt han tillbaka med att Linde
inte kritiserade Ryssland och Kina. Herregud, har
Widman legat i dvala sedan 1991? Värre är dock
att Widman är en av dessa stollar som ser Sverige
som USAs 51:e delstat. Han menar att Snowden är
en anti-amerikansk agent och ser inte ett enda bevis
på att USA gjort ett endaste fel. Häromdagen bad den
amerikanska administrationen själva om ursäkt men
det har tydligen gått blindbocken Widman förbi.Wid-
man tillhör den grupp av människor som alltid funnits
i Sverige som lägger sig i rövhålet på den för tillfället
starkaste nationen,. Han om någon är anti-svensk.
Så avslutades det med levande charader. En post-
jugge vid namn Dragan levererar striptease och runk-
bås i Kiruna. Jag undrar om detta var fejk. Finns det
sådana som Dragan kvar? Till sitt försvar hade han
en man där pung och hjärna bytt plats och som fråg-
ade sig varför vi inte kan få ha striptease och runkbås
i Sverige när man har det i Thailand och avslutade
det med en fråga: är vi talibaner eller?Avslutnings-
vis till alla blondiners sorg hade man hittat ett bimbo
som inte förstod varför man inte skulle ha striptease
och runkbås för hon hade minsann gjort det ena och
det andra och inte tagit det minsta skada. Halleluja!

2013-11-07
15:14:29

Camus 100 år
Människan är skyldig för att hon inte kunnat utvinna allt ur sig själv.
Albert Camus drar upp en åsikt som jag sympatiserar med: revolten
är till för att skapa ett vi. Alltså jag respekterar människor men inte
alltid människans åsikter. Camus beskriver det som att slaven be-
friar sig från sin herre, inte från människan, utan från rollerna som
slav och herre.
Alla fotbollsspelare med minsta intellektuell hållning håller Camus
högt då denne en gång skrev, han var ju  juniorlandslagsman som
målvakt i Algeriet, att han hade fotbollen att tacka för allt.
Mitt förhållande till Camus är att jag en gång läste Pesten under ett
möte som handlade om min framtid och jag avbröts av VD:n som
irriterat och retoriskt frågade om boken var bra och jag svarade med
en lång utläggning om bokens förträfflighet. Mötet avslutades och före-
taget i fråga sa att de skulle höra av sig om arbete. Jag har inte hört
något ännu och det är 37 år sedan.
Fallet läste jag i fikarummet på Lillhagen och det fick en ung vacker
kvinna att fråga om dess innehåll och jag lärde mig ett sätt att få en
kvinna i säng.
Människans revolt läste jag förra året och tyckte då att Camus var en
tråkmåns och introvert pessimist.
Främlingen läste jag för många år sedan och förstod inte riktigt. Mer-
sault, huvudpersonen, framstår som en misantrop i sitt sökande efter
något som inte tycks finnas och slutsatsen tycks vara att han döms till
döden  mer för hans likgilthet och arrogans än mordet på en okänd arab.

2013-11-07
11:06:56

Ras eller klass
Jag tycker verkligen att man skall sätta ut etnicitet vid brott. Exempelvis vid skattebrott skall man skriva att det är en etnisk svensk med anor från 1600-talet.Vid ett brott där flera är inblandade skall man skriva att en har en irakisk pappa och en libanesisk mamma men är svensk medborgare, en annan har kinesisk pappa och en finsk mamma är född i Tyskland och bott i Sverige i fyra år. Om en etnisk svensk begår brott borde det stå om personen är från Lappland eller Skåne. Allvarligt talat så är denna etniska fundamentalism människofientlig. Det finns en art homo sapiens sapiens och vi har alla samma moder.
Jag lyssnade på radio och hörde ett reportage om sjukvårdsreformen där. Reporten säger då: de flesta som berörs
av reformen är svarta men framför allt är alla fattiga. Tydligare kan det inte bli. Det handlar inte om etnicitet eller
kulturell bakgrund, det handlar om klass.

2013-11-06
13:43:42

Gerillakrig mot den nya tekniken
Man kan ju undra över hur vi skall överleva
den nya tekniken? Det nästan alla människor
vill är att leva i relation med känslor och kom-
munikation. Det nästan alla gör idag är att
leva detta livet genom filter. Smartphones gör
att männiksor står vid hållplatser och kommun-
icerar med ett plaststycke istället för den som
står närmast och är av kött och blod. Det säger
sig självt att det är lättare att kommunicera med
plast än med människor av kött och blod.Vi går
då också från det komplexa samtalet till den enk-
la kommunikationen som närmast uttrycks med
några få bokstäver.
Plasten ger hopp. Vi hoppas att det stora med-
delandet skall komma. Det som skall förändra
våra liv utan att inse att det kommer aldrig att
komma. Det är som med spel. Några få promille
vinner medans den förkrossande majoriteten står
där som förlorare.
Det finns allt färre oaser idag. Man kan alltid nås
och det förväntas att man alltid skall svara. Jag
kan få kritik av unga att jag aldrig svarar och då
kan det bara ha gått några timmar efter att de
skickat ett meddelande.
Denna stress kan märkas på en träning om jag
får ett SMS. Om jag inte genast svarar ser jag
hur spelare oroligt tittar på mig och att de mår
dåligt över att jag inte genast svarar.
Lasse Berg har skrivit om urbefolkningar och hur
de är. Det som dessa människor i huvudsak gör
är att de umgås i grupp. De kommunicerar, skrat-
tar och bekräftar varandra. Det är vår genetiska
programmering. Det är så det är meningen att vi
skall vara och umgås.

2013-11-06
12:12:00

Route 66
John Steinbecks Vredens druvor är en av de böcker som
gjort starkast avtryck i mitt medvetande. Det amerikanska
30-talet som skildras genom Tom Joad och hans familj var
en tydlig skildring av hur klasssamhället skördar sina offer
men också hur människor i misär ändå försöker att upprätt-
hålla sin heder och sitt människovärde.
Steinbeck var efter Dostojevski mitt stora läsprojekt och jag
läste dem som fan läser Bibeln. De ingick i mitt stora revolu-
tionära inre nätverk. Steinbeck var liberal i den goda mening-
en och Dostojevski blev till en kristen monarkist men det insåg
jag långt senare. För en ung man var Vredens druvor ett bevis
på kapitalismens förfall och nödvändigheten av ändring.
1983 skrev det sorgligt glömde Åke Olsson en reportagebok
som hette Route 66-med Vredens druvor i 30-tal och 80-tal.
Boken börjar i Sallisaw i Oklahoma och slutar vid Steinbecks
staty i Salinas. Han gör kopplingar mellan 30-talets dröm om
ett paradis i  Kalifornien dit miljoner amerikaner tog sig i hopp
om ett bättre liv och 80-talets drömmar om ett annat liv.
Så kom Peter Kadhammar ut med Route 66 i år. En reportage-
bok där Kadhammar skildrar vad han ser på resans gång. Det
är i mycket det andra USA. Det handlar om små hålor där man
knappt har pengar för att klara dagen. Ruiner kantar Route 66
där folk har lämnar hem för att det inte går längre. Det är som
att Vredens druvor körs i repris.
Den stora besvikelsen är att Kadhammar inte med ett ord nämn-
er Åke Olssons bok. Jag förstår inte varför? Olsson drevs av sam-
ma patos som Kadhammar men är idag glömd.

2013-11-06
11:42:31

Vad är det han berättar
Bernard Cornwell har i nu sex romaner beskrivit hur
England formades runt 900-talet och under kung Al-
fred. Huvudpersonen i böckerna är en kämpe vid
namn Uthred som går från att vara en dan över att
vara slav blir ön största kämpe för kungadömena i
kamp mot de invaderande danerna. Det är en himla
massa namn att hålla reda på och det är en person-
ernas historia. Ett kungarikes skapande handlar om
enskilda personers stora moral, kunskap och hand-
lingskraft och utförarna av dessa planer är i stort små
parenteser i den stora historien.Enligt Cornwell så ut-
vecklas stater genom starka män(och en stark kvinna).
Det är i efterordet som detta blir tydligt då han skriver:
-Den(Alfreds krona)överlevde in på 1600-talet då de
 usla puritanerna..........
De usla puritanerna var alltså de som med den engelska
revolutionen vann makten med Cromwell som frontman
och avskaffade monarkin 1648.
En annan fråga som jag har genom alla de sex romanerna
är varför det ställdes upp till slag. Det är en massa sköld-
borgar över några tusen sidor och en massa död. Varför
inte bara som i legenden om Robon Hood bedriva gerilla-
krig?
 
 
 

2013-11-05
14:57:15

En missad film
Costa-Gavras var regissören som verkligen fick mig intresserad
av film. Tack vare Folkets bio skapades också möjligheten att
se hans utmärkta filmer. Tyvärr dog Costa-Gavras andligen med
att 80-talet kom eller så var det så att han blev Hoolywood och
hans filmer blev anpassade till amerikansk medelklass.
Gisslan från 1972 är ett politiska dram som skildrar Tupamaros
gerillan i Uruguay. Det var en stadsgerilla som inruikatde sig på
kidnappningar av maktmänniskor. Vid tiden fanns en allmän tan-
ke om att de kämpar för något större och att handlingarna sankt-
ionerades för att de var en del i kampen. Idag hade de definitivt
stämplats som terrorister och bara det.
Z-han lever handlar om en vänsterpolitiker som mördas och hur
sedan den korrupta makten i Grekland sopar igen spåren efter
sina egna handlingar.
Bekännelsen är gjord utifrån en självbiografi av Artur London och
handlar om de politiska processerna i Tjeckoslovakien på 50-talet
när kommunistpartiet som kom till makten 1948 rensar ut i partiet
för att kunna harmoniera till styret i Moskva. Vid tiden en tankeställ-
are för vänstern då och som också Pragvåren 1968 det var vänster-
tankar som styrde oppositionen. Den frihetliga vänstern slogs ner av
en auktoritär bägge gångerna.
De måste dömas under andra världskriget ockuperades Frankrike
men ett område Vichy fick styra sig själva under överhöghet från
Berlin. Samarbetsmannen som styrde i Vichy hette Petain. Filmen
handlar om ett mordåtal där den tyska överhögheten beordrar en
snabb rättegång mot sex oskyldiag fransmän och hur domstolen
slits mellan att vara tysken till lags och om att döma enligt lag.
Som sagt efter alla dessa filmer försvann Costa-Gavras från mitt
synfält. Så hröomdagen blev jag rekommenderas att se filem Amen
och efter att ha kollat en stund blev nyfiken på ven som gjort den
och såg att det var just Costa-Gavras och från 2002.
Filmen handlar om SS-officeren Gerstein som är hygieniken och ut-
rotar ohyra och ser till att trupperna vid fronten får tjänligt vatten att
dricka. Han får nya uppdrag och till sin fasa ser han att det nu är män-
niksor han skall expediera. Han ser eutanasikampanjen genomföras
och försöker att protestera men hamnar bara längre in i fasan. Under
senare år söker han påven och USA för att berätta vad som händer,
men mottagandet är svalt. Frågan som ställs är hur man bäst gör mot-
stånd och filmen ger en mängd alternativ. De flesta andas dock bara
undergivenhet.
Un homme de trop och Dödens kupe är Costa-Gavras två första filmer
men jag undrar om man kan få tag på dem idag. Kommer knappt ihåg
dem.

2013-11-05
07:20:05

Vår skola

2013-11-04
16:47:55

Möten
Häromdagen gick jag till Selma Lagerlöfs Torg med en
väninna. Vi gick om hörnet och på toget stod det 25-30
unga män och alla med invandrarbakgrund. Hon ryckte
till. Hon upplevde det som hotfullt. Jag kände ju alla och
ropade högt om det var torgmöte för SD. Min väninna
såg inte det roliga i detta utan försvann snabbt bort.
Relation är ju grunden i hela samhällsbygget. Om man
känner sin miljö och om man utgår från att mötens oav-
sett är positiva landar man också nästan alltid i positiva
möten. Visar man rädsla, förakt, hat eller avsky i mötet
får man tillbaka det man ger.
Jag har varit i många svenska förorter och aldrig haft
några problem. Enda gången var för två somrar sedan
i Biskopsgården när jag stannade till vid en allaktivitets-
plats med ett hundratal unga och där några undrade vad
en svensk gubbe gjorde där. Den gången liksom en gång
i Rosengård finns alltid någon eller några som kunde rel-
atera till fotboll och löste upp alla knutar.

2013-11-03
23:43:25

Jan Guillou vs Janne Josefsson
Jan Guillou tar heder och ära av Janne Josefsson
i sin senaste krönika:
Frågan varför såg ut att vara för evigt förborgad. Men de journalistiska undrens tid är tydligen inte förbi. I sin nyutkomna bok ”Mannen som slutade ljuga” har journalisten Dan Josefsson (ej att förväxla med den i mitt tycke sadistiske småviltjägaren Janne i SVT) faktiskt levererat svaret

2013-11-03
15:04:00

Den mesta profiten
Det är ingen slump att familjen Wallenberg nu satsar
sitt kapital på välfärden. Under två hundra år fanns
de mesta profiterna att skörda i en växande industri.
Sedan några decennier har vinstuttaget blivit för lite
och man har letat nya marknader. Välfärden har vis-
at sig vara att tälja guld med fällkniv.
Man satsar på skolan. Där finns miljardvinster att göra.
Problemet är ju att vinsten är i första hand initial. Det
handlar om att förvärva byggnader, sälja dem och sed-
an hyra samma byggnad. Det handlar om att trimma or-
ganisationer till dess yttersta gräns och sedan när man
trimmat och tömt säljer man.
Detta gäller ju lika för vård, omsorg och assistans. I det
senare fallet finns ju inte så mycket lokaler utan brukar-
en är ju stabil med den statliga peng som man är behäf-
tad med och då handlar det mer om konkurrens att få
brukaren att välja, men även här finns en bortre gräns.
Vi skjuter ett strukturellt problem framför oss.
Marknaden kommer inte att lösa detta.
I ärlighetens namn skall säga att de offentliga lösningarna
var ju de som födde de privata. Här krävs visioner om hur
välfärden skall organiseras och praktiseras.
Hur får man människor att arbeta för de flestas bästa?
En fråga vi hitintills inte lyckats besvara.

2013-11-03
12:50:39

Sisyfos
Så var det dags igen.
Dagen efter skjutningen på Rimmaregaten i Backa så
intervjuar GT "vanliga" människor i området. De är rädda
och vet inte om de skall våga gå ut. På ett gruppboende
i huset uttrycks rädsla om vad som skall hända.
Vän av ordning kan ju tycka att just de skulle vara som
tryggast. När upprepas en hämndskjutning på samma
plats? Har det någonsin hänt? När blev någon utom-
stående skadad i dessa s k gängskjutningar?
Värre än kulor är alla dessa rädslor. Av de som är rädda
har ingen anledning att vara det. När individuella rädslor
kopplas ihop och blir kollektiva finns en stark grund till
fascism och ropet efter att en stark man med vapenmakt
skall frigöra rädslorna. Varje diktatur utlovar i första hand
lag och ordning och trygghet för den snälla rädda männi-
skan.

2013-11-03
02:07:58

Klara besked för den tveksamme
Avpixlat som är en sejt som säger det som SD inte
kan säga riktigt ännu blir allt tydligare i sin rasism.
Alla fel i det svenska samhället beror på invandring-
en och mångkulturen. Precis allt. Från dåliga skol-
resultat över dålig mat på äldreboenden till alla for-
mer av brott.
I det brutala mordet i Ljungbro pekar man ut en 33-
årig man som skyldig. Han varit i Sverige sedan 20
år men beskrivs i rubriken som "Kongoles".Då kan
ju undra var SDs retorik tog vägen. SD är ju inte emot
människor från andra kulturer utan den s k massinvand-
ringen. Men blir man inte svensk efter 20 år i landet?
Hur länge skall man då ha varit här för att vara svensk?
Ingen borde förvånas, SD har ju haft problem med att
se Zlatan som svensk.
På samma sida kan man läsa om hyllning till det grek-
iska nazistpartiet Gyllene gryning och ett upprepat för-
svar för det reaktionära och alltmer rasistiska Ungern.
Ingen borde tvivla på var SD står. Ingen borde tvivla
på varthän det barkar om de kommer i någon form av
maktposition på ett nationellt plan.
I deras redovisning av mord kan man ju undra om de
någon gång bryr sig om offren. De är ju så upptagna
av att redovisa förövarnas ursprung(om det nu inte är
etniskt svenska förövare för då har de inget nyhetsvär-
de enligt Avpixlat). I kommentatorsfälten skalas ännu
mer av fernissan bort. Här här det öppen rasism som
redovisas. Idag var det en hyllning till den nyligen döm-
de mördaren Mangs i Malmö som såg som sin uppgift
att döda för kulturell renhet.
SD är en ulv i fårakläder. De officiella representanterna
försöker att hålla masken men under ytan kokar rasism
på hög värme och väntar bara på frihet att få göra vad
rasister alltid gjort. Man bör studera hur NSDAP i Tysk-
land agerade innan de kom till makten och ta lärdom.

2013-11-02
17:39:17

Så kan det ha varit
Man kan fråga sig varför kyrkan haft
ett så hatiskt förhållande till onani. Det
borde ju vara tvärsom. Enligt Bibeln finns
ju bara sagan om Onan vilken var den som
gav hos det första preventivmedlet och som
lärde oss coitus interruptus. Men runka gjor-
de han ju inte. Han knullade ju för att han gill-
ade det och inte ville fastna i barnalstrande och
la satsen på jordgolvet istället.
Personligen tror jag att någon prelat med rygg-
skott blev så förbannad över att han inte kunde
runka att han gjorde som prelater alltid gjort;det
de inte själva kan få ska fanimej ingen annan hell-
er ha. Därför skapade han myten om onanins skad-
liga inverkan på våra själar.
(Om någon tvivlar så försök själv att runka med
 ryggskott).

2013-11-02
15:35:40

Hora och knarka
De som är för att legalisera prostitution vill sällan
eller aldrig att deras barn skall bli horor utan oftast
har man en utgångspunkt att det är ANDRA som
skall ta den sysslan.
De som vill legalisera knark har väl ungefär samma
uppfattning. Ingen vill väl att deras barn eller nära
och kära skall knarka?
Det är det märkliga i diskussionen runt cannabis och
marijuana. Jag kan förstå de som anser att kampen
mot narkotika blivit kontraproduktiv. Kampen har ju
snarast vunnits av kriminella nätverk och karteller.
Våldet är ju på sina håll , som i Mexico, så stort att
det tar över hela samhällen.
Alkoholförbudet i USA skapade ju snarare de krimi-
nella nätverk som än idag är stora och etablerade.
Det finns alltså en anledning att diskutera huruvida
kampen mot narkotika är särskilt förnuftig.
Man kan också diskutera om cannabis eller marijuana
skulle vara mer skadligt än alkohol.
Däremot har jag svårt att förstå de som ivrar för en
legalisering av marijuana och cannabis som att det
skulle göra oss gott. Man får ju aldrig glömma att
det är droger och att det skadar våra kroppar.

2013-11-02
15:22:26

Käner du dig ensam? Vännen finns om hörnet

2013-11-01
22:02:22

Mardrömsmöte
Igår var jag på möte med en grupp inom fotbollförbundet.
Det var plågsamt för jag har rejält ont i ryggen. Det går
bra så länge jag är på fötterna eller cyklar men när jag
sätter mig kommer smärtan. Om jag går kan jag fixera
ryggen så att jag slipper smärtan, men om jag trampar
snett eller om någon skulle stöta till mig är det som om
någon kör in hundra knivar i ryggen.
Jag cyklade till Avenyn och gick in till bokhandel för att
köpa lite böcker och sedan till servicebutiken alldeles in-
till. När jag köpt mina cigg och är på väg ut kommer det
in ett gäng tjattrande kineser med kameror. De slår ut
med armarna och verkar mycket uppspelta. Då stöter
en av dessa jävla Maoepigoner till mig och det gör så
ont att det svartnar för ögonen. Jag sträcker på mig  och
stirrar på den lilla jävla risidisslaren och skriker (ungefär
för jag var så förbannad att jag inte riktigt kommer ihåg):
-Du skall se dig för din lilla jävla pingpongfjant. Om du
 rör mig en gång till så kommer du att få uppleva 10 stora
 språng inom loppet av sekunder.
Det var nog några svordomar och könsord inblandade men
det minns jag inte. De små kineserna stod jag i alla fall och
gapade stort. Jag tror inte de förstår götebosska.
En mamma stod vid dörren och höll för öronen på sin lilla
dotter och såg inte ut att gilla läget.
I ren ilska hoppade jag upp på cykeln och försökte att cykla
bort både smärta och ursinnet.